mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

14.06.2024

total-veiw

241

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

Türkmenistanda galla oragy möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem 14-nji iýunda bu işe girişdiler. 

news-photo

13.06.2024

total-veiw

343

Türkmenistan söwda we ýük daşamagy ýönekeýleşdirmek boýunça halkara maslahata gatnaşdy

11-12-nji iýunda Gazagystanyň Aktau şäherinde söwda we ýük daşamagy ýeňilleşdirmek mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça 15-nji halkara maslahaty geçdi, oňa Türkmenistanyň adyndan «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň uly sazlaýjysy Sapa Gurbanberdiýew gatnaşdy.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

326

Aşgabatda BMG-niň NJM-niň başlangyjynyň çäklerinde gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň sebitara ýygnagy geçirildi

Aşgabat şäherinde BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň «Serhetde ýolagçylaryň we ýükleriň gözegçilik-derňew barlagy boýunça toparlar» başlangyjynyň çäklerinde gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň 9-njy sebitara duşuşygy geçirildi. 

news-photo

12.06.2024

total-veiw

694

Ýazlyk ýeralmany ýygnamagyň döwlet meýilnamasy ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan göz öňünde tutulan 19 müň 600 tonna hasyla derek 19 müň 778 tonna ýeralma ýygnalyp, bu baradaky döwlet meýilnamasy artygy bilen ýerine ýetirildi.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1798

Daşoguz welaýatynyň zähmetkeşleri galla oragyna taýýar

Daşoguz welaýatynda galla ýygnamak üçin ýöriteleşdirilen tehnikalar ýeterlik derejede taýýarlanyldy. Ýakyn günlerde üç ýüzden gowrak belli «John Deere» we «CLAAS» kysymly kombaýnlary ýetişdirilen bol galla hasylyny köpçülikleýin ormaga gatnaşar.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1804

Türkmenistanda «Telekeçi zenanlar akademiýasy» maksatnamasy geçirildi

Türkmenistanda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler bileleşigi şu ýylyň mart aýynda başlanan «Telekeçi zenanlar akademiýasynyň» birinji maksatnamasy geçirildi.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1562

Ýurdumyzda galla oragyna girişildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan galla oragyna badalga berildi. 31-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde tassyklanan tertibe laýyklykda, Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna 7-nji iýunda girişdiler.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1617

Ulag-logistika aragatnaşyklary – Merkezi Aziýa sebitini gülledip ösdürmegiň möhüm ugry

Özbegistanyň paýtagtynda «Merkezi Aziýa-Hytaý» seljeriji merkezleriniň dördünji forumy tamamlandy. Seljerijileriň abraýly maslahatynyň işine gündogarşynas, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar ylmy merkeziniň bilermeni Döwletmyrat Mämmedow gatnaşdy. Türkmenistan «Altyn asyr» elektron gazetiniň redaksiýasy alymdan forumyň işi barada özünde galan täsirlerini paýlaşmagyny hem-de onuň pikiriçe, biziň sebitimizi ösdürmek üçin aýratyn möhüm görünýän ugurlar barada gysgaça durup geçmegini haýyş etdi.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1395

Türkmenistanyň wekiliýeti Sankt-Peterburg Halkara ykdysady forumyna gatnaşýar

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti 5-nji iýunda Russiýanyň köp ýyldan bäri Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýän demirgazyk paýtagtynda geçirilýän 27-nji Sankt-Peterburg Halkara ykdysady forumyna (SPHYF-2024) gatnaşýar.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1380

Türkmenistan we Şri-Lanka deňiz ulagy pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýýar

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi we Şri-Lankanyň portlar, gämi gatnawy we uçarçylyk ministrliginiň wekilleri iki ýurduň arasynda deňiz ulagy pudagynda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.

...314