mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

31.05.2024

total-veiw

1638

Türkmen telekeçileri Hytaýda geçirilýän sergä çagyryldy

Türkmen telekeçileri «Hytaý ‒ Ýewraziýa» atly 8-nji halkara sergä gatnaşyp bilerler. Degişli bildiriş Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň saýtynda ýerleşdirilipdir. Sergi 2024-nji ýylyň 26‒31-nji iýuny aralygynda Hytaý Halk Respublikasynyň Urumçi şäherinde geçiriler.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1484

Türkmenistan Russiýadan Merkezi Aziýa ýurtlaryna, Owganystana we Pakistana ýük geçirýän ulag merkezi bolar

Astrahan şäheriniň häkimi Igor Babuşkiniň ýakynda tamamlanan «Russiýa ‒ Yslam dünýäsi: KazanForum – 2024» atly XV halkara ykdysady forumynda eden çykyşynda Russiýanyň bu sebitiniň halkara gatnaşyklarynyň artýan ýagdaýynda Astrahanyň «Lotos» aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň ähmiýeti bellenip geçildi.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1421

Galla oragy möwsümine ýokary derejede taýýarlyk görülýär

Balkan welaýatynyň kärendeçi daýhanlarydyr ýer eýeleri ene topraga göwnejaý hyzmat edip, ýylyň-ýylyna bereketli hasyl ýetişdirýärler.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

1599

Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri döwlete pile tabşyrmak boýunça meýilnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýärler

Şu günler Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri tarapyndan döwlete pile tabşyrmak boýunça jogapkärli işler alnyp barylýar. Howa şertleri sebäpli bu ýerdäki ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmek ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda biraz giç başlanýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

1433

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde geçirilen maslahat

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde deňiz ulaglarynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetindäki orny barada maslahat geçirildi.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

1307

Durnukly ykdysadyýeti we maliýe ýagdaýyny ösdürmek boýunça hyzmatdaşlar toparynyň mejlisi bolup geçdi

28-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy we ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Durnukly ykdysadyýet hem maliýe boýunça iş toparynyň ilkinji garyşyk ýygnagyny geçirdi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1467

Türkmen-hytaý gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek maksadyndan ugur alyp

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen hem gatnaşdy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1293

«Energetiki geçiş — geljegiň energiýasy» atly sergi energiýa üpjünçiligine bagyşlanýar

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ilçihanasy Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýeti Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi bilen bilelikde türkmen paýtagtynyň ilatyny hem myhmanlaryny «Energetiki geçiş — geljegiň energiýasy» atly göçme sergä çagyrýar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1310

«Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň guşçulyk toplumynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar

Şu günlerde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň «Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň guşçulyk toplumynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1408

Galla oragy möwsümi guramaçylykly geçiriler

Lebap welaýatynyň gallaçy-kärendeçileri ak ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmegiň hem-de yhlasly zähmetiň netijesinde 130 müň gektar ýerde bugdaýyň bol hasylyny kemala getirdiler.

...314