mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2144

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň iki günlük sergisi öz işine başlady. 

news-photo

20.09.2022

total-veiw

1926

Ýerli çig maldan peýdalanyp

Daşoguz şäherinde ýerleşýän HJ «Kämil gurujy» plastiki gaplary öndüriji kiçi zawody ýylyň başyndan bäri Russiýa 300 tonnadan göwrak önümi eksport etdi.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1895

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1605

Ýokary hasylyň girewi

Galla ekişine ýokary taýýarlykly girişen Mary welaýatynyň gallaçylary bu möhüm işiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1516

Gant şugundyryna ideg edilýär

Mary welaýatynyň ekerançylary möhüm azyklyk ekin bolan gant şugundyryna ideg etmegi ýokary depginde dowam etdirýärler. Mary welaýatynda şu möwsümde gant şugundyry 14 müň 900 gektar ýerde ekildi.

news-photo

17.09.2022

total-veiw

2035

Pomidor eksporty artýar

Türkmenistan ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän pomidorlaryň eksportyny iki esse artdyrdy. Deslapky maglumatlara görä, ýylyň başyndan bäri Russiýa Federasiýasyna we beýleki ýurtlara 75 müň tonna pomidor ugradyldy.

news-photo

17.09.2022

total-veiw

1980

Döredijilik bäsleşiginiň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli "Bagtyýarlyk döwri – ylham çeşmesi" atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. 

news-photo

17.09.2022

total-veiw

1772

Ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin

Daşoguz welaýatynyň ekerançylary sebitiň toprak-howa şertlerinde has netijeli seçgi işlerini, gowy hilli tohumlary saýlap almagyň galladan ýokary hasyl almakda esasy şertleriň biri hasap edýärler.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2390

Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna girişdiler.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2495

«Beg ýüpek» kärhanasy önümleriniň görnüşini artdyrýar

Türkmenistanda ýerli çig maldan taýýarlanýan köp sapakly polipropilen ýüplügini öndüriji , Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Beg ýüpek» hojalyk jemgyýeti  dürli ölçegli saçaklary öndürip başlady.

...239