mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

07.05.2022

total-veiw

2474

Türkmen kompaniýasy “Hazyna” nyşanly täze azyk önümleriniň önümçiliginiň ýola goýdy

“Owadan ülke” hojalyk jemgyýeti şu ýylyň aprel aýynda täze önümçiligi ýola goýdy. Täze önüm bolan spred (mesge) ýagy pagta çigidinden alynýan ýagy gaýtadan işlemek arkaly öndürilýär. “Hazyna” nyşany bilen öndürilip başlanan mesge ýagy 200 gramlyk, 5, 10, 20 kilogramlyk gaplara gaplanylýar. 

news-photo

06.05.2022

total-veiw

2026

Ýurdumyzyň telekeçileriniň täze önümleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bileleşmesiniň (TSTB) metbugat merkeziniň habar bermegine görä, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň şöhlat öndürýän kärhanasynda täze önümiň – ýokary hilli buglanan sygyr etiniň önümçiligi ýola goýuldy. Täze önüm “Kuwwatly” söwda nyşany bilen 425 gram göwrümli bankalarda gaplanýar.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2674

Ýüpekçileriň ýazky aladalary

Daşoguz welaýatynda dokma senagaty üçin gymmatly çig mal bolan piläniň ýokary hasylyny almak üçin ýüpek gurçuklarny iýmitlendirmäge girişildi. Tebigi şertlere görä welaýatda bu jogapkärli işe beýleki sebitlere garanyňda giç başlanýar.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2833

Türkmenistanda syýagalamlaryň görnüşleri artdyrýar

Işewür Kakaly Geldiýewiň ýolbaşçylygynda 2021-nji ýylyň maý aýynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde esaslandyrylan “Gündogar şöhlesi” hojalyk jemgyýeti ilat içinde gyzgyn garşylanan “Nusga” haryt nyşanly syýagalamlaryň (ruçkalaryň) täze hoşboý ysly görnüşiniň önümçiligini ýola goýdy.

news-photo

02.05.2022

total-veiw

2481

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.


news-photo

01.05.2022

total-veiw

2148

«Ajap önüm» HJ şu ýyl tormoz kolodkalarynyň täze 11 görnüşini öndürip başlady

«Gunt» brendi bilen Türkmenistanda tormoz kolodkalaryny ilkinji gezek önümçilige ornaşdyran «Ajap önüm» hojalyk jemgyýetiniň täze önümleri alyjylaryň ünsüni özüne çekýär.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

1726

Elektrik energiýasynyň öndürilişi barha artýar

«Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň Balkanabat döwlet elektrik bekedi diňe bir günbatar sebitiň däl, eýsem tutuş Diýarymyzyň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligini pugtalandyrmakda mynasyp orny eýeleýär. Kärhanada bitirilýän işler bolsa ýokary hil derejesi we netijeliligi bilen tapawutlanýar.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

1421

Maldarçylyk ulgamy: owlak-guzular ösdürime göýberilýär

Lebap welaýaynyň maldarlarynyň dowarlaryň baş sanyny artdyrmak maksady bilen çekýän tutanýerli zähmeti özüniň oňyn netijelerini berýär.

news-photo

28.04.2022

total-veiw

1696

Türkmen kompaniýasy öndürýän boýaglaryny eksport etmegi meýilleşdirýär

“Dürs” hususy kärhanasy gurluşykda binalaryň bezeginde ulanylýan suwly-disperision boýaglaryň dürli görnüşleriniň önümçiligini alyp barýar.

news-photo

27.04.2022

total-veiw

3019

«Türkmenistanda öndürilen» atly milli nyşany – türkmen haryt öndürijileriniň milli brendi

Ýakyn wagtda ýurdumyzda «Türkmenistanda öndürilen» atly milli nyşany taýýarlamak boýunça çäreler alnyp barylýar. 

...226