mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1838

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ykdysady üstünlikleriň sergisi

Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1549

Türkmenistan azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1446

Türkmenistan Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli ýokary derejeli Maslahaty çagyrmagy teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli ýokary derejeli Maslahaty çagyrmagy teklip etdi.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1350

Türkmen-russiýa gümrük hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary boýunça resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy

Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň wekiliýeti Aşgabada iki günlük iş sapary bilen geldi. Russiýanyň gümrükçileriniň iş sapary 2022-2023-nji ýyllar üçin bilelikdäki Iş meýilnamasynyň çäginde bilelikdäki işçi toparynyň duşuşyklaryny geçirmek üçin guraldy.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1782

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.

news-photo

16.09.2023

total-veiw

1488

Ýokary hilli önümlere ýokary isleg

Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilip, häzirki döwürde ýokary hilli önümleri bilen Watanymyzyň kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşýan kärhanalaryň biri hem Lebap welaýatyndaky Türkmenabadyň pagta egriji kärhanasydyr.

news-photo

15.09.2023

total-veiw

1534

Söwda toplumy: üstünlikler, innowasion tehnologiýalar, döwrebap hyzmatlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň içeri we daşary ykdysady syýasatynda esasy orunlaryň birini eýeleýän söwda toplumy halk hojalygynyň çalt depginde ösýän ugurlarynyň birine öwrüldi.

news-photo

15.09.2023

total-veiw

1384

Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

Şu gün Daşoguz welaýatynyň ekerançylary toprak-howa şertlerini nazara almak bilen, şu ýylyň pagta ýygymyna girişdiler.

news-photo

15.09.2023

total-veiw

1611

Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny döwrebaplaşdyrmagy teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde eden çykyşynda Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny döwrebaplaşdyrmagy teklip etdi.

news-photo

15.09.2023

total-veiw

1320

«Türkmendemirýollarynyň» başlygy demirýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ikinji duşuşygynda çykyş etdi

Türkmenistanyň «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türki döwletleri guramasynyň demir ýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Stambulda geçirilen ikinji duşuşygyna gatnaşdy.

...274