mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1526

Elektrik energiýasynyň öndürilişi ýokarlanýar

Garaşsyzlyk ýyllarynda kuwwatlylygy düýpli artdyrylan Balkanabat döwlet elektrik bekediniň täze önümçilik desgalarynda elektrik energiýasynyň öndürilişi üç essä barabar artdyryldy.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1587

Pomidoryň bol hasyly

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Talhanbazar geňeşliginiň çäginde ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynyň döwrebap ýyladyşhanalar toplumynda pomidoryň bol hasyly kemala getirilýär.

news-photo

12.01.2023

total-veiw

1491

«Gerçek» hususy kärhanasy önümçilikde täze tehnologiýaly enjamlary özleşdirýär

«Gerçek» haryt nyşanly aýakgap önümlerini öndürýän hususy kärhanasynyň telekeçileri Täze – «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan 2023-nji ýylyň ilkinji günlerini zähmet üstünliklerine besleýärler.

news-photo

12.01.2023

total-veiw

1503

Lebap welaýatynda azyk önümlerini öndürmegiň depgini ýokarlanýar

Lebap welaýatynyň telekeçileri döwletimiziň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, azyk önümlerini öndürmegiň depginini has-da ýokarlandyrýarlar. Munuň şeýledigini tamamlanan 2022-nji ýylyň görkezijileri bütin aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

news-photo

11.01.2023

total-veiw

1568

Türkmenistanda ýaşlaryň innowasion başlangyç taslamalarynyň bäsleşigi geçirildi

Aşgabatda ýaşlaryň innowasion başlangyç taslamalarynyň tamamlaýjy bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Bäsleşik Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler birleşiginiň «Ekoulgam başlangyjy – 2022» maksatnamasynyň we USAID-iň Häzirki zaman hünär endiklerini ösdürme taslamasynyň (YDA) çäginde geçirildi.

news-photo

10.01.2023

total-veiw

1840

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl Nebitgaz toplumy

Türkmenistanyň nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän syýasat ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine hem-de onuň halkara energetika ulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyna gönükdirilendir. 

news-photo

10.01.2023

total-veiw

1968

Türkmen kärhanasy çaga welosipedini öndürip başlar

«Türkmen şöhle» HJ ýakyn wagtda çaga welosipedini we polipropilen oturgyç öndürip başlar. Welosipedler 3 – 5 ýaş aralygyndaky çagalar üçin niýetlenip, «Şöhle plastik» ýarlygy astynda öndüriler.

news-photo

10.01.2023

total-veiw

1737

Kiçi telekeçiligiň uly mümkinçiligi

Türkmenistanyň demirgazygynda azyk önümleri üçin sebit boýunça ilkinji hususy ammar işläp başlady.

news-photo

09.01.2023

total-veiw

1548

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.

news-photo

04.01.2023

total-veiw

2098

«Мaksada okgunly» hususy kärhanasy: hind towugynyň etinden täze önümler

«Maksada okgunly» hususy kärhanasy ilkinji bolup hind towugynyň etinden gaplanan önümleri öndürmegi özleşdirdi. Kärhanasy Ahal welaýatynyň Gökdepe etrapynda ýerleşýär.

...249