mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

news-photo

04.06.2024

total-veiw

1988

Bakuda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çäreler geçirildi

Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň TYA-nyň prezidenti Allaberdi Aşyrowyň ýolbaşçylygyndaky alymlar wekiliýeti Baku şäherine bardy we ol ýerde Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilýän çärelere gatnaşyp, ylym-bilim pudagynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.

news-photo

01.06.2024

total-veiw

2867

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan Beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy.

news-photo

31.05.2024

total-veiw

2714

Ukrainanyň Milli çagalar kitaphanasynda «Türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary» atly sergi geçirildi

2024-nji ýylyň 23-30-njy maýy aralygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy we «Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli Ukrainanyň Milli çagalar kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy bilen bilelikde guralan «Türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary» atly suratlaryň, kitaplaryň we milli egin-eşikleriň sergisi geçirildi.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

3398

«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna syýahat

Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen we köp sanly halkara güwanamalara mynasyp bolan özboluşly binagärlik desgalary we ýadygärlikleri jemlenen ak mermerli Aşgabat şäherinde täze owadan ýer peýda boldy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

2310

Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni we sport çäreleriniň birnäçesini gurady

2024-nji ýylyň 25-26-njy maýynda Waşington şäherinde Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli birnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

2212

Magtymguly hakynda täze çeper film surata düşürilýär

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde beýik akyldar şahyryň ömür we döredijilik ýolunyň ähli basgançaklaryny öz içine alýan «Magtymguly» atly iki bölümden ybarat çeper film surata düşürilýär.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

3681

Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde türkmen, rus, iňlis dillerinde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.  

news-photo

23.05.2024

total-veiw

3045

Ukrainada beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2024-nji ýylyň 22-nji maýynda Ukrainanyň Milli Çagalar kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy tarapyndan «Маґтимґули Пираґи. 300 рокiв З дня народження. Одкровення» atly täze neşiriň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

2946

Waşingtonda Magtymguly Pyragynyň goşgularyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi

21-nji maýda ABŞ-nyň Waşington şäherinde ýerleşýän ABŞ-nyň Kongressiniň kitaphanasynda Türkmenistanyň ilçihanasynyň guramagynda ýurdumyzyň ylym, bilim, medeniýet edaralaryndan bolan döredijilik toparynyň hem-de Smitsonian institutynyň we beýleki ylmy edaralarynyň alymlarynyň, okyjylar köpçüliginiň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

3025

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirilýär

20-nji maýda ABŞ-nyň Milli poçta muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň ilçihanasy we «Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşi tarapyndan bilelikde çykarylan poçta markasynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. 

...13