mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

news-photo

20.02.2024

total-veiw

1667

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Dutaryň owazy» Moskwa sungat festiwalynyň maksatnamasy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň ýaşaýjylary üçin Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan Nury Halmämmedow adyndaky «Dutaryň owazy» Moskwa VIII halkara sungat festiwalynyň maksatnamasy bilen tanyşdy.

news-photo

20.02.2024

total-veiw

1139

Türkmen alymlary Hindistandan ýetmiş töweregi golýazmanyň nusgalaryny getirdiler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alymlary Hindistanda uly ylmy-derňew işini geçirdi.

news-photo

17.02.2024

total-veiw

2108

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň muzeýine türkmen milli gymmatlyklarynyň gowşurylmagy

2024-nji ýylyň 15-nji fewralynda Kiýew şäherindäki Magtymguly kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy dabaraly ýagdaýda kitaphananyň çäginde ýerleşýän Magtymguly muzeýine Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan iberilen türkmen milli medeni-mirasynyň gymmatlyklaryny we dürli dillerdäki kitaplaryny gowşurdy.

news-photo

17.02.2024

total-veiw

1913

Buharestde Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

2024-nji ýylyň 15-nji fewralynda, Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy tarapyndan “Magtymguly Pyragy-türkmen mugallymy, dünýäniň akyldary we şahyry” atly halkara maslahat we 25-nji fewrala çenli Rumyniýanyň Milli kitaphanasynda dowam etjek şahyryň döredijiligine bagyşlanan sergi gurady.

news-photo

16.02.2024

total-veiw

2714

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli Ýerewanda Surat sergisi gurnaldy

2024-nji ýylyň 13-14-nji fewralynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan Ermenistanyň Suratkeşler birleşigi bilen bilelikde bu birleşigiň Martiros Sarýan adyndaky Sergiler zalynda 2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany – Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilmegişeýle hem türkmen edebiýatynyň görnükili wekili Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan surat sergisi gurnaldy.

news-photo

16.02.2024

total-veiw

2097

Idris baba medresesine barýan ýoluň durky täzelenýär

Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň Gündogar sebitinde hem dürli çärelere giň gerim berilýär.

news-photo

15.02.2024

total-veiw

1872

Magtymguly Pyragynyň şahyrana zehini

Magtymguly Pyragynyň nusgawy döredijilik mirasy bolan pelsepewi şygyrlarynyň türkmen şahyrlarynyň soňky nesilleriniň döredijiligine ýiti täsir edenligi sebäpli oňa «Türkmen poeziýasynyň atasy» diýilýär.

news-photo

15.02.2024

total-veiw

1800

«Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!» döredijilik duşuşygy

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebinde şu ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygaryna we Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» bolmagyna bagyşlanan çäre geçirildi.

news-photo

12.02.2024

total-veiw

3257

Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli medal döredildi

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda» Kanuna gol çekdi.

news-photo

10.02.2024

total-veiw

2137

Saragt Babaýewiň ussahanasynda iş gyzgalaňly dowam edýär

Ak mermerli Aşgabadyň günorta künjeginde, Köpetdagyň eteginde Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda görnükli türkmen akyldar şahyrynyň kaşaň heýkelinden başga-da, adamzadyň dünýä ruhy hazynasyna giren daşary ýurtly şahyrlardyr akyldarlaryň heýkelleri ýerleşdiriler.

...5