mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

news-photo

29.05.2024

total-veiw

124

«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna syýahat

Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen we köp sanly halkara güwanamalara mynasyp bolan özboluşly binagärlik desgalary we ýadygärlikleri jemlenen ak mermerli Aşgabat şäherinde täze owadan ýer peýda boldy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

602

Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni we sport çäreleriniň birnäçesini gurady

2024-nji ýylyň 25-26-njy maýynda Waşington şäherinde Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli birnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

581

Magtymguly hakynda täze çeper film surata düşürilýär

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde beýik akyldar şahyryň ömür we döredijilik ýolunyň ähli basgançaklaryny öz içine alýan «Magtymguly» atly iki bölümden ybarat çeper film surata düşürilýär.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

2251

Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde türkmen, rus, iňlis dillerinde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.  

news-photo

23.05.2024

total-veiw

2046

Ukrainada beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2024-nji ýylyň 22-nji maýynda Ukrainanyň Milli Çagalar kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy tarapyndan «Маґтимґули Пираґи. 300 рокiв З дня народження. Одкровення» atly täze neşiriň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1983

Waşingtonda Magtymguly Pyragynyň goşgularyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi

21-nji maýda ABŞ-nyň Waşington şäherinde ýerleşýän ABŞ-nyň Kongressiniň kitaphanasynda Türkmenistanyň ilçihanasynyň guramagynda ýurdumyzyň ylym, bilim, medeniýet edaralaryndan bolan döredijilik toparynyň hem-de Smitsonian institutynyň we beýleki ylmy edaralarynyň alymlarynyň, okyjylar köpçüliginiň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

2108

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirilýär

20-nji maýda ABŞ-nyň Milli poçta muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň ilçihanasy we «Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşi tarapyndan bilelikde çykarylan poçta markasynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. 

news-photo

21.05.2024

total-veiw

1745

Duşenbe şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi guraldy

2024-nji ýylyň 18-nji maýynda Muzeýleriň halkara güni mynasybetli Täjigistan Respublikasynyň Milli muzeýinde geçirilen «Muzeý gijesi» atly halkara çäräniň çäklerinde Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan ýörite sergi guraldy.

news-photo

18.05.2024

total-veiw

2455

Magtymgulynyň mirasy adamzat medeniýetiniň genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegidir

Şu gün paýtagtymyzda beýik akyldar we nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

news-photo

18.05.2024

total-veiw

2047

Türkmen wekiliýeti Eýranyň Gülistan welaýatynda saparda bolýar

Ýurdumyzyň wekilçilikli topary Eýran Yslam Respublikasynyň Gülistan welaýatynyň Gürgen şäherinde zyýarat sapary bilen boldy.

...11