mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2929

Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy

Merjen paýtagtymyzyň Sergi merkezinde suratkeşler Begenç Berkeliýew bilen Wepa Gurdowyň işleriniň «Kyrkynjy güýz» diýen liriki at bilen çeper sergisiniň açylyşy boldy.

news-photo

13.09.2022

total-veiw

3476

Aşgabatda “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilýän “Çalsana, bagşy!” döredijilik gözden geçirilişiniň jemleýji tapgyry boldy.

news-photo

13.09.2022

total-veiw

2529

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli sergi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen nakgaşlarynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan eserleriniň sergisi açyldy. Sergide Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň we Türkmen döwlet çeperçilik ýörite orta mekdebiniň talyplarynyň işilerine uly orun berilipdir.

news-photo

12.09.2022

total-veiw

1011

«Hoşboý ysly Güýz» konserti

«Hoşboý ysly Güýz» – Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Röwşen Nepesow 2022-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda geçiriljek konserte şeýle liriki at beripdir.

news-photo

12.09.2022

total-veiw

3109

Garaşsyzlyk – Watanymyzyň şöhraty

Şeýle at bilen Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli sergi açyldy.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

1503

Türkmenistan Hazarýakasy ýurtlar bilen ynsanperwer gatnaşyklaryny ösdürýär

Sentýabryň ilkinji on günlüginde Astrahan şäherinde Hazarýaka döwletleriniň arasynda medeni we maglumat gatnaşyklaryny giňeltmäge gönükdirilen birnäçe çäre geçirilýär.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

1563

Türkmen filmleri Daşkent festiwalyna gatnaşýar

Oguzhan adyndaky«Türkmenfilm» birleşiginiň wekilýeti 13-18-nji sentýabr aralygynda Daşkent şänerinde geçiriljek «Ýüpek ýolunyň merjeni» XIV halkara kinofestiwalyna gatnaşar.

news-photo

08.09.2022

total-veiw

1347

Türkmenistanyň teatrlarynyň oýunlaryna syn

Ýurdumyzyň teatrlarynyň ählisinde täze teatr möwsümi başlandy. Döredijilik toparlary tomaşaçylar üçin täzelenen spektakllaryň, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna bagyşlanan spektakllaryň birnäçesini  taýýarladylar. Tiz wagtdan täze oýunlar baş sahnalarda görkeziler.

news-photo

07.09.2022

total-veiw

1259

Türkmenistanyň paýtagtynda «Moda hepdeligi -2022» geçirilýär

Türkmenistanyň öňdebaryjy dizaýnerleri we modelýerleri üçin «Aşgabat – dizaýn şäheri: Moda hepdeligi-2002» festiwaly açyldy. Paýtagtymyzyň Modlar öýünde ýerli brendleriň modaly güýz nusgalary we täze lybaslary görkezilýär.

news-photo

05.09.2022

total-veiw

1771

Türkmenistandaky oňyn özgertmeler dünýäniň habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde

Şu gün paýtagtymyzdaky “Arçabil” myhmanhanasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde” atly halkara maslahat geçirildi.

...186