mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

09.05.2022

total-veiw

2294

«Ýeňiş güni» aýdymyny tomaşaçylar artistler bilen bilelikde aýtdylar

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Ýeňiş gününe bagyşlanyp geçirilen konsert köp adamly boldy.

news-photo

09.05.2022

total-veiw

2537

Asyrlar jümmüşinden galan monjuklar

«Könürgenç» döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň çägindäki gadymy Daşmetjit medresesiniň jaýynda ýerleşen halk senetleri muzeýinde gadymy monjuklaryň ýurtda iň uly kolleksiýasy bar.

news-photo

06.05.2022

total-veiw

1513

Meşhur ýapon teleserialy ýaýlymda

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde Ýaponiýanyň Ilçisi Hiroýuki Ýamamotonyň «Goçiso-san» (Bereket bersin!) atly teserialyny ýaýlyma bermek üçin, Komitetiň başlygyna wideo materiallary gowşurmak dabarasy bolup geçdi.

news-photo

06.05.2022

total-veiw

1243

Iki orkestr Ýeňiş gününe konsert bagyşlady

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň akkordeonçylar we halk gurallary orkestrleri 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygyna bagyşlap, bilelikde konsert berdiler.

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2579

Mekdebiň 85 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Türkmenistanyň Nebit-gaz toplumynyň Aşgabat şäherindäki Medeniýet we işewürlik merkezinde 1-nji çagalar aýdym-saz mekdebiniň 85 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi. Bu çärä ýaş zehinleriň ýüzden gowragy gatnaşdy.

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2254

Aýdym-saz mekdebinde “Bahar nagmalary”

Şu ýyl Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyna 50 ýyl dolýar. Bu dabaraly sene mynasybetli birnäçe çäre geçirilýär, şolaryň biri-de Ýörite aýdym-saz mekdebiniň uly zalynda ýerine ýetirilen “Bahar nagmalary” konserti boldy. Sazly agşamyň maksatnamasyny dürli ýyllarda TMK-da ýokary bilim alan türkmen kompozitorlarynyň eserleri düzýärdi.

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2731

«Konserwatoriýanyň zehinleri – 2022» bäsleşiginiň ýeňijileriniň konserti

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi guramagynda talyp ýaşlarynyň arasynda «Parahatçylyk sazy, dosluk, doganlyk sazy» şygar astynda «Konserwatoriýanyň zehinleri – 2022» atly bäsleşigi geçirildi.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

559

Türkmen gitaracylary Yslam Babaýewi ýatladylar

Türkmen gitaraçylar jemgyýeti, 1978-nji ýylda ilkinji bolup Türkmenistanda nusgawy gitara boýunça synp otagyny açan, meşhur sazanda we mugallym Yslam Babaýewi hatyraladylar.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

422

Hindistnyň meşhur kino aýdymlarynyň owazy konserwatoriýada ýaňlandy

Hindi kinematografynyň meşhur sazlaryndan düzülen şowhunly, many-mazmunly, tolgundyryjy konserti  M. Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýanyň estrada sungaty boýunça bilim alýan talyplary tomaşaçylara sowgat berdiler.

news-photo

01.05.2022

total-veiw

1167

Ýaş zehinleriň konserti

Aprel aýynyň soňky güni Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň uly zalyna nusgawy we häzirki zaman sazlarynyň muşdaklary bu ýerde bilim alýan zehinli oglan-gyzlaryň ýyllyk hasabat konsertine tomaşa etmäge ýygnandylar.

...175