mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

06.01.2023

total-veiw

1956

Ertekileriň gahrymanlary Täze ýylyň çykyşlarynda

Täze ýyl baýramçylygy – Türkmen döwlet gurjak teatrynda iň gyzgalaňly döwür: bu ýerde her gün kiçi we uly ýaşly çagalar üçin çykyşlar guralýar.

news-photo

05.01.2023

total-veiw

1785

Halkara zenanlar güni mynasybetli bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi hem-de «Ahal durmuşy» welaýat gazetiniň redaksiýasy «Bahar gelse begres geýer ene Ýer, Zeminiň görküdir eziz eneler!» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.

news-photo

05.01.2023

total-veiw

1405

Aşgabatda meşhur artistleriň eserleriniň kawerleriniň konserti geçirilýär.

29 ýanwarda «Watan» kinokonsert merkezinde ýaş sazandanyň Selim Gurbansähedowyň konserti geçirilеr.

news-photo

04.01.2023

total-veiw

3362

«Watan» kinokonsert merkezinde Täze ýyl çykyşlary geçirilýär

Gyşky dynç alyş günleri mekdep okuwçylarydyr mekdep ýaşyna ýetmedik çagalar üçin ýurdumyzyň teatrlarynda we medeni merkezlerinde guralýan gyzykly Täze ýyl çykyşlaryna we tomaşalaryna gatnaşyp bolýan iň ajaýyp döwürdir.

news-photo

29.12.2022

total-veiw

2258

«Gyzyl alma» hekaýaty ekranlaşdyryldy

Paýtagtymyzdaky «Aşgabat» kinoteatrynda «Gyzyl alma» atly filmiň tanyşdyrylyş dabarasy we ilkinji görkezilişi boldy.

news-photo

23.12.2022

total-veiw

2324

«Şygryýet äleminiň öçmejek nury»

Şeýle at bilen Balkan welaýatynyň Magtymguly etrap merkezindäki Magtymguly Pyragynyň muzeýiniň mejlisler zalynda welaýat häkimliginiň hem-de «Watan», «Edebiýat we sungat» gazetleriniň redaksiýalarynyň bilelikde guramagynda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, maslahat geçirildi.

news-photo

21.12.2022

total-veiw

2487

Teatryň döredijilik gerimi giňeýär

Bu möwsüm Nurmuhammet Andalyp adyndaky Daşoguz döwlet sazly drama teatrynyň işgärleri üçin dürli döredijilik wakalaryna baý boldy. 

news-photo

20.12.2022

total-veiw

3103

Multfilm sazlarynyň Täze ýyl konserti boldy

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Röwşen Nepesowyň orkestriniň dünýä kinematografiýasynyň ilhalar multiplikasion filmleriniň gahrymanlarynyň gatnaşmagyndaky Täze ýyl konserti geçirildi.

news-photo

16.12.2022

total-veiw

3482

“Ýylyň parlak ýyldyzy” estrada bäsleşiginiň ýeňijisi kesgitlenildi

Şu gün paýtagtymyzda asylly däbe görä, Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda geçirilýän şanly wakalaryň biri bolan “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy.

news-photo

16.12.2022

total-veiw

1721

Dynç günlerinde geçiriljek sirk şüweleňi, konsertler we teatr oýunlary

Aşgabatda Moskwanyň Uly döwlet sirkiniň çykyşlary dowam edýär.

...197