mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

12.04.2024

total-veiw

1912

Türkmen bedewi – gözelligiň nusgasy

Bu at bilen Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýinde Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan sergi guraldy.

news-photo

11.04.2024

total-veiw

1556

Tahyr Ataýewiň orkestri we italýan kompozitorlarynyň sazlary

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Tahyr Ataýewyň orkestriniň «Italiýan dynç alyşlary» atly konserti şowly boldy. Bu toparyň muşdaklary Tahyr Ataýewiň her konsertinde diňleýjileri daşary ýurtly kompozitorlaryň iň gowy eserleri bilen syýahat etmäge çagyrýandygyny eýýäm gördüler.

news-photo

11.04.2024

total-veiw

1413

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary we konsertler

“Barokko-Bagşy” taslamasynyň çäginde pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň birnäçe şäherinde konsert berer. Fransuz instituty tarapyndan guralan bu taslama Žan-Filippiň döredijiliginiň esasynda gadymy fransuz sazlary Beýik Ýüpek ýolunyň özüne çekiji sazlarynyň arasynda özboluşlylygy bilen utgaşdyrylar.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1652

Daşoguzly suratkeşler öz eserleri bilen ýakymly täsir galdyrdylar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde Daşoguz welaýatynyň suratkeşleriniň eserleriniň sergisi açyldy. 24 suratkeş bu sergä gatnaşyp, merkeziň iki gatyny eýeleýän 250 eseri hödürlediler. Bular reňk, grafika, keramika, heýkeltaraşlyk we şaý-seplerdi.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1261

ABŞ-dan gelen a kapella topary ýurdumyzyň talyplary üçin ussatlyk derslerini geçirdi

Ýakynda Aşgabatda we Daşoguzda a kapella žanrynda çykyş edýän amerikaly aýdymçylaryň konsertleri geçiriler.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1228

Gazagystanda «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

2024-nji ýylyň 8-nji aprelinde Gazagystanyň Türk akademiýasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip, yglan edilmegine bagyşlan «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1293

Kitap ynsanyýetiň ruhy hazynasydyr

Aşgabat şäher medeniýet bölüminiň merkezleşdirilen kitaphana ulgamynyň Magtymguly adyndaky Merkezi kitaphanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabyna bagyşlanan «Kitap ynsanyýetiň ruhy hazynasydyr» atly döredijilik duşuşygy boldy.

news-photo

07.04.2024

total-veiw

2118

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň müdirligi, milli medeniýeti we sungaty ösdürmek maksady bilen, 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýörite, başlangyç sazçylyk we çeperçilik mekdepleriniň uçurymlaryny 2024-nji ýylyň 22-nji aprelinde sagat 09:00-da boljak «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

news-photo

05.04.2024

total-veiw

1901

Daşoguzyň bagşylar muzeýinde meşhur dessançy bagşy A.Myradowanyň 100 ýyllygy bellendi

5-nji aprelde Daşoguz welaýatynyň bagşylar muzeýinde Türkmenistanyň halk bagşysy Akjagül Myradowanyň ömrüne we döredijiligine bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. 

news-photo

05.04.2024

total-veiw

1801

Bäsleşigiň netijeleri jemlendi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Magtymguly adyndaky Türkmenistanyň Ýaşlar guramasy we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde guralan «Guşlar – tebigatyň bezegi» atly bäsleşige çagalaryň suratlarynyň sergisi hödürlendi. Sergi aprel aýynyň 10-na çenli dowam edýär.

...246