mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistana hoş geldiňiz

news-photo

25.07.2017

total-veiw

4702

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabil

06.03.2017

total-veiw

1527

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

03.03.2017

total-veiw

1326

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

31.01.2017

total-veiw

972

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

23.01.2017

total-veiw

899

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

19.01.2017

total-veiw

2372

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

05.07.2016

total-veiw

5554

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

Günbatar Türkmenistanyň laý wulkanlary (patlawuklary), «Aýdere» we Hazar ýakasynyň beýleki gözellikleri syýahatçylyk üçin özüne çekiji ýerlerdir

20.06.2016

total-veiw

1911

Balkan welaýaty ekologiki syýahatçylygyny ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir

Çäklerinde “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagy we Günbatar Köpetdagyň rowaýata öwrülen gorag zolaklary ýerleşýän Balkan welaýaty ekologiki syýahatçylygyny ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir

15.06.2016

total-veiw

2537

2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Aziada mynasybetli guralan atly ýörüş taryhy gadymdan gaýdýan gözel, sahawatly toprak - Balkan welaýatynda dowam edýär

2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Aziada mynasybetli guralan atly ýörüş taryhy gadymdan gaýdýan gözel, sahawatly toprak - Balkan welaýatynda dowam edýär

05.05.2016

total-veiw

5793

Ahal welaýaty özüniň çäklerinde ýerleşýän ajaýyp türkmen taryhy we ruhulylygy bilen gözleg geçirijileriň we syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Olar dürli arheologiki döwürlere we etnomedeniýet däplerine degişli bolan, hronologik we wakalar bilen bagly bolmadyk taryhy ýadygärliukler bilen birleşendir

Ahal welaýaty özüniň çäklerinde ýerleşýän ajaýyp türkmen taryhy we ruhulylygy bilen gözleg geçirijileriň we syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Olar dürli arheologiki döwürlere we etnomedeniýet däplerine degişli bolan, hronologik we wakalar bilen bagly bolmadyk taryhy ýadygärliukler bilen birleşendir

...7