mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistana hoş geldiňiz

11.03.2016

total-veiw

4806

“Ýol boýundaky şäher”

Murgap sebiti – özüniň owadanlygy bilen özüne çekýän aýratyn sebit. Mes toprakly, gadymyýetiň gaýtalanmajak ýadygärlikleri ýerleşýän, ajaýyp binagärlik sungatly, baý medeniýetli sebit

06.03.2016

total-veiw

3748

Aziada mynasybetli atly ýöriş: ýurdumuzyň gözel ýerleri boýunça 500 günlik syýahat

Aziada mynasybetli 500 günlik atly ýöriş: ýurdumuzyň ähli sebitleriniň iň gözel ýerlerini, olaryň taryhy-medeni ýadygärliklerini öz içine alar

27.01.2016

total-veiw

1310

Gyşyňkyda myhmançylykda

Düzlüklerde gar uzak wagtlap ýatmasa-da, gyş türkmen daglarynyň belentliklerinde ornaşyp, ol bu ýere höwesjeň syýahatçylary çagyrýar

02.10.2015

total-veiw

4904

Gudrat göreý diýseň - daglara bar

Daglar özleriniň belentligi, rowaýatlarda öz beýanyny tapýan gadymy wakalary öz goýnunda saklaýandygy bilen haýran galdyrýar. Olar bilen duşuşyk köp açyşlary edýär!

01.08.2015

total-veiw

802

“Bakja şasynyň” hormatyna baýramçylyk

Türkmen gawunynyň dürli görnüşli tagamyna baha bermek üçin, oňa bagyşlanan baýramçylyga baryp görmek gerek

27.07.2015

total-veiw

1308

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda suwa düşmek möwsümi dowam edýär

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda suwa düşmek möwsümi dowam edýär

18.04.2015

total-veiw

1659

Geçmiş hakyndaky taryh gelejegiň hatyrasyna

“Beýik Ýüpek ýolundaky medeni gepleşikler”: Türkmenistan noýabr aýynda Taryhyň ýadygärliklerini öwrenmek we saklamak temasy boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylary kabul eder

13.04.2015

total-veiw

1779

Uzboýuň ugry bilen... uly köle tarap

Garagumyň çägeligini Haçan-da bir wagtlar Hazar deňzine guýan Amyderýanyň gadymy hanasy bolan meşhur we syrly Uzboý kesip geçýär

26.01.2015

total-veiw

2266

Gadymy eýýämiň şaýady

Häzirki Marynyň medeni desgalary biziň Margiana-Merw-Şahujahan atlaryny baglanyşdyrýan ägirt uly miras gatlaklarynyň üstüni ýetirýär

26.11.2014

total-veiw

10824

Milli tanslar – haly kalby

Gadymy “küşt depdi” tansy türkmen hakynyň maddy däl medeni mirasynyň ajaýyp nusgasy

...7