mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

01.03.2024

total-veiw

420

Ýokary mekdepleriň mugallymlary halkara suw hukugy boýunça okuwa gatnaşdylar

USAID-iň suw baýlyklary we daşky gurşaw boýunça sebitleýin taslamasynyň çäginde 28-nji fewralda paýtagtymyzyň «Arçabil» myhmanhanasynda suw diplomatiýasy, halkara suw hukugy we suw çeşmelerinden tygşytly peýdalanmak boýunça okuw geçirildi.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1959

Türkmen mekdep okuwçylary «TeenEagle» Halkara olimpiadasynda ýurdumyza mynasyp wekilçilik etdiler

Türkmenistanyň mekdep okuwçylary 18–25-nji fewral aralygynda Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde iňlis dili boýunça geçirilen «TeenEagle» Halkara olimpiadasynda ýurdumyza mynasyp wekilçilik etdiler.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1720

Türkmenistanyň we Russiýanyň ýokary okuw mekdepleri hyzmatdaşlygy giňeldýärler

27-nji fewralda Kazana iş saparynyň barşynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory Gurbanmyrat Mezilow Kazanyň milli barlag-tehnologik uniwersitetiniň (KMBTU-KHTI) rektory Ýuriý Kazakow bilen duşuşdy. 

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1480

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katara sapary: ylym we bilim ulgamynda gatnaşyklaryň ösüşi

25–28-nji fewral aralygynda Türkmenistanyň bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň Katara iş sapary boldy.

news-photo

27.02.2024

total-veiw

1479

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasy merkeziniň wekili I.Runow bilen duşuşyk geçirildi

Şu ýylyň 25–27-nji fewralynda BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasy merkeziniň wekili Igor Runow iş sapary bilen Aşgabatda boldy. Bu onuň nobatdaky saparydyr.

news-photo

26.02.2024

total-veiw

2315

Ibn Sinanyň çaga terbiýesi hakynda kämil ýörelgesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny gazanmak ugrunda ençeme beýleki işler bilen birlikde, geljegimiz bolan çagalaryň mynasyp terbiýesiniň we edep-ekramynyň gazanylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.

news-photo

23.02.2024

total-veiw

1878

Türkmenistanda binagärlik-taslama maksatly döredijilik sergi bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli binagärligiň ösüşi» atly binagärlik-taslama maksatly döredijilik sergi bäsleşiginiň geçirilýändigini yglan etdi.

news-photo

22.02.2024

total-veiw

1816

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty ýokary synp okuwçylary üçin ders bäsleşikleriniň tapgyryny geçirer

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylary üçin internet boýunça ders bäsleşikleriniň tapgyryny geçirer.

news-photo

22.02.2024

total-veiw

1362

Daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň jemleýji tapgyryna gatnaşjaklar kesgitlendi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň bilim edaralarynyň gysga möhletli okuwlarynyň diňleýjileriniň arasynda yglan edilen daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň ilkinji iki tapgyry tamamlandy.

news-photo

22.02.2024

total-veiw

1341

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde türkmen edebiýaty kafedrasynyň hepdeligi geçirilýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Magtymguly we türkmen edebiýaty» at bilen hepdelik geçirilýär. Ol 19 – 24-nji fewral aralygynda türkmen edebiýaty kafedrasy tarapyndan guraldy.

...131