mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1219

“Magtymguly Pyragy ensiklopediýasy” taýýarlanylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň: “Türkmen halky beýik sungaty, nusgawy kadalary we gaýtalanmajak medeni mirasy bilen giňden tanalýar.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1237

Aşgabatda maliýe institutynyň mugallymlary we talyplary üçin bäş günlük okuw sapaklary geçirildi

Şu ýylyň 18-nji sentýabryndan 22-nji sentýabry aralygynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymlary we talyplary üçin okuw gurady.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1222

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplary innowasiýa tehnologiýalary temasyndan geçirilen akyl-paýhas bäsleşiginiň ýeňileri

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplary Türkmenistanda geçen Ýokary tehnologiýa hepdeliginiň çäginde Aşgabatda geçirilen akyl-paýhas bäsleşiginde ýeňiji boldular.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

1146

Ýandak toşabyndan gurak köke: türkmen alymlary peýdaly köke taýýarlamagyň usulyny işläp taýýarladylar

Aşgabatda geçirilýän Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi durmuşyň dürli ugurlarynda täze taslamalar we geljegi uly işläp taýýarlamalar üçin hemmetaraplaýyn meýdança öwrüldi.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

1483

Türkmenistanda ýokary tehnologiýalar hepdeligi geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ösüş maksatnamasy (BMGÖM) we ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi bilen bilelikde 18-nji sentýabrdan 21-nji sentýabr aralygynda garyşyk görnüşde «Durnukly ykdysady ösüş: innowasiýalar we senagatlaşma» atly ýokary tehnologiýalar hepdeligini geçirdi.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1684

BAE-niň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyna baryp gördüler

Bu ýerde «Birleşen Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri pudagynda taslamalary durmuşa geçirmek arkaly daşky gurşawy goramak boýunça bilelikdäki tagallalary» atly maslahat geçirildi.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1437

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň üçünji möwsümine gatnaşjaklary ýygnamak işi başlanýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty we bu ýokary okuw jaýynyň ýaş diplomatlar mekdebi «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň indiki III möwsümine gatnaşmak isleýän Türkmenistanyň orta mekdep okuwçylary üçin onlaýn synag geçirýär.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1545

«DARYA» taslamasy Türkmenistan bilen ÝB-niň bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň üstünlikli mysalydyr

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň duşenbe güni Nýu-Ýorkda Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Çarlz Mişel bilen bolan duşuşygynda Ýewropa Bileleşiginiň birnäçe ýöriteleşdirilen taslamalary we maksatnamalary, şol sanda kanunlar, bilim, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary, oba hojalygy we suw hojalygy, daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemegi ýaly maksatnamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşydygy nygtaldy.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1877

Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyň alymlary we mugallymlary Magtymgulynyň ýubileýine sowgat taýýarlaýarlar

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda alymlar we mugallymlar topary neşir edilmäge taýýarlanýar we eýýäm şahyr, gündogar akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan ylmy makalalar ýygyndysynyň taýýarlyýyş işleri soňky tapgyrynda geçirilýär.

news-photo

16.09.2023

total-veiw

1842

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda ylym-bilim hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow “The Nippon Foundation” gaznasynyň başlygy Ýohei Sasakawa bilen duşuşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

...116