mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

13.09.2023

total-veiw

1410

Türkmenistanda ýapon dili boýunça hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns berilýär

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda ýapon dilini öwretmek üçin okuw otaglaryny ulanmaga tabşyrmak dabarasy geçirildi.

news-photo

13.09.2023

total-veiw

1874

Talyplaryň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 2023-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda kompýuter grafikasy we elektrotehnika dersleri boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler.

news-photo

05.09.2023

total-veiw

2492

Türkmenistanyň wekiliýeti Türki dünýäniň matematikaçylarynyň VII Bütindünýä gurultaýyna gatnaşar

Türkmenistanyň wekiliýeti Türküstan şäherinde (Gazagystan Respublikasy) 2023-nji ýylyň 20-23-nji sentýabry aralygynda geçiriljek Türki dünýäniň matematikaçylarynyň VII Bütindünýä gurultaýyna gatnaşar.

news-photo

01.09.2023

total-veiw

2966

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli täze binalaryň açylyş dabaralary

1-nji sentýabrda ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda täze, 2023-2024-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyrýan ilkinji jaň ýaňlandy.


news-photo

01.09.2023

total-veiw

3385

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy birnäçe şahadatnama mynasyp boldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasynyň çäklerinde bu Akademiýa şahadatnamalary gowşurmak dabarasy boldy.

news-photo

01.09.2023

total-veiw

2591

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy Halkara şahadatnamasynyň birnäçesine mynasyp boldy

Arkadag şäheriniň bilim edaralarynyň açylyş dabaralarynyň çäklerinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna Halkara şahadatnalarynyň gowşuruş dabarasy geçirildi.


news-photo

01.09.2023

total-veiw

2249

Ýurdumyzyň orta mekdepleriniň birnäçesi ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi

Arkadag şäheriniň bilim edaralarynyň açylyş dabaralarynyň çäklerinde ýurdumyzyň orta mekdepleriniň birnäçesiniň ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizilmegi mynasybetli Halkara şahadatnamalaryň gowşuryş dabarasy geçirildi.

news-photo

01.09.2023

total-veiw

3772

Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilýär

Şu gün Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly bellenilýär. Ýurdumyzyň okuw mekdepleriniň ählisinde täze, 2023-2024-nji okuw ýylynyň başlanandygyny aňladýan ilkinji jaň ýaňlandy.

news-photo

26.08.2023

total-veiw

2418

Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň sany artýar

Daşoguz şäherinde halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan uly ýaşaýyş jaý toplumy zerur infrastruktura desgalaryna eýe bolýar.

news-photo

24.08.2023

total-veiw

3050

Innowasiýa maglumat merkezi täze hyzmatlary teklip edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň ugry milli bilim ulgamyny özgertmäge, hususan-da sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny hem-de Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

...116