mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

14.11.2022

total-veiw

826

Röwşen Nepesow: «Saz, duýgular dünýäsi we kino!»

Röwşen Nepesowyň we kamera orkestriniň gatnaşmagyndaky «Saz, duýgular dünýäsi we kino» konserti adaty däl ýagdaýda – Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda medeni-dynç alyş çäresi bilen başlandy.

news-photo

14.11.2022

total-veiw

805

Konserwatoriýada R. Allaýarowa bagyşlanan döredijilik agşamy geçiriler

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda 18-nji noýabrda Türkmenistanyň halk artisti, wagtynda konserwatoriýa ýolbaşçylyk eden kompozitor, professor Rejep Allaýarowa bagyşlanan döredijilik agşamyny geçirmäge taýýarlyk görülýär.

news-photo

12.11.2022

total-veiw

1813

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň jemleýji güni

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleri tamamlandy. Ol dostlukly halkyň döwrebap aýdym-sazlary we kinematografiýasy, onuň baý däp-dessurlary bilen tanyşmak çärelerini özünde jemledi.

news-photo

11.11.2022

total-veiw

1590

Ýaş «ýyldyzlaryň» aýdym-sazly konserti geçirildi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň açylmagynyň 50 ýyllygy mynasybetli taýýarlanan ýaş «ýyldyzlaryň» aýdym-sazly konserti geçirildi.

news-photo

10.11.2022

total-veiw

1500

«Wah, siz aýallar!» oýnunyň ilkinji görkezilişi we Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleri

Aşgabatda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli guralan Koreý medeniýetiniň günleri dowam edýär.

news-photo

10.11.2022

total-veiw

1366

Keremli topragyň berekedi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli «Sahy topragyň berekedi» atly sergi geçirildi.

news-photo

09.11.2022

total-veiw

1717

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleri geçirilýär

Koreý kinosynyň festiwalynyň açylmagy bilen, şu gün ýurdumyzda Koreý medeniýetiniň günleri badalga aldy. Bu çäre iki dostlukly ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şu ýyl bellenilýän 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýär. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan “Açyk gapylar” syýasatynyň netijesinde üstünlikli ösdürilýär.

news-photo

08.11.2022

total-veiw

2147

Magtymgulynyň 300 ýyllygy belleniljek ýyl türki dünýäniň beýik şahyrynyň ýyly diýlip yglan edildi

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen mejlisinde oňa gatnaşyjylar Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli, 2024-nji ýyly “Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly”

news-photo

07.11.2022

total-veiw

2352

Žiwopisçi we heýkeltaraş doganlar Meredowlaryň işleriniň sergisi

Paýtagtymyzyň Sergi merkeziniň iki gatynda doganlar – žiwopisçi Saparmämmet Meredowyň hem-de heýkeltaraş Artyknazar Meredowyň işleriniň sergisi görkezilýär.

news-photo

05.11.2022

total-veiw

1950

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynda ispan söýgüsi hakynda oýun goýuldy

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň döredijilik işgärleri tomaşaçylary gadym eýýamlarda Ispaniýada bir gijede bolan ýiti ýordumly waka bilen tanyşdyrmak üçin «Bir ispan gijesi» atly täze spektakly taýýarlaýar. Elbetde, ol söýgi we wepa, Lukas bilen onuň owadan gelni Fraskitanyň tasdan bagtyny ýatyran hileler barada gürrüň berýär.

...193