mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1179

Çalt we blis-küşt boýunça Türkmenistanyň çempionlary mälim boldy

Aşgabat şäherindäki Küşt we şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda rapid hem-de blis-küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Küşdüň şu görnüşleri (çalt we blis-küşt) boýunça resmi çempionatynyň ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýändigini bellemek gerek.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1120

Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy

Kuraş boýunça Hindistanyň Puna şäherinde başlanan 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň topary ilkinji bürünç medaly gazandy. Ony Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 78 kilograma çenli agram toparynda çykyş edýän ikinji ýyl talyby Aziza Gurbanowa gazandy. Bu ýaryşda ildeşimiz Koreýa Respublikasynyň we Özbegistanyň wekillerinden asgyn geldi.

news-photo

27.11.2022

total-veiw

383

Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar

Türkmen türgenleri şu gün Antaliýada (Türkiýe) tamamlanan taýboks boýunça halkara ýaryşynda bäş – 1 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medal gazandylar.


news-photo

26.11.2022

total-veiw

820

«Merw» topary «Köpetdag» toparyny utup, ýaryşda üçünji orunda mäkäm ornaşdy

22-nji tapgyryň Mary şäherinde geçen «Merw» – «Köpetdag» toparlaryň arasyndaky oýny bilen Türkmenistanyň futbol boýunça ýokary liganyň çempionatynyň dördünji aýlawy başlandy.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1073

Türkmenistanyň futzal boýunça Super ligasynda iki topar öňdeligi eýeleýärler

Futzal boýunça Türkmenistan – 2022 Super ligasynyň ýigriminji tapgyryndan soň, her birinde 51 utugy bolan «Köpetdag» bilen «Deňizçi» öňdeligi eýeleýärler.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

2470

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy tamamlandy

Türkmenistanyň ýokary ligadaky toparlaryň arasyndaky futbol boýunça çempionatynyň üçünji aýlawy 21-nji tapgyryň oýunlary bilen tamamlady.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2163

Futzal: «Köpetdag» ilkinji ýeňlişe sezewar boldy

«Köpetdag» topary Türkmenistanyň futzal boýunça Super ligasynyň 19-njy tapgyrynda «Senagatbank» toparyndan utulyp, ilkinji ýeňlişe sezewar boldy.

news-photo

20.11.2022

total-veiw

2091

Sagdyn durmuş ýörelgesini hemra edinen goja

Häzirki döwürde ýurdumyzda ýokary derejeli sport hem-de köpçülikleýin bedenterbiýe giň gerimli ösüşlere eýe bolýar. Eziz Watanymyzyň dürli künjeklerinde gurlup ulanylmaga berilýän sport desgalary körpeje raýatlar bilen birlikde, ýaşulularymyza çenli bedenterbiýe bilen meşgullanmaga giň mümkinçilik döredýär. Şu söhbedimiz hem ýaşuly türgen, sagdyn durmuş ýörelgesini we sporty özüne hemra edinen Seýitmyrat Seýitgulyýew hakynda.

news-photo

19.11.2022

total-veiw

1512

Türkmenistanyň tennis boýunça çempionlary kesgitlendi

«Aşgabat» stadionynyň kortlarynda geçirilen Türkmenistanyň tennis boýunça çempionaty Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan 128 türgeni (86 erkek we 42 zenan) bir ýere jemledi.

news-photo

19.11.2022

total-veiw

1575

Futzal boýunça Türkmenistanyň Superliga ýaryşynyň Daşoguz tapgyry başlanýar

Futzal boýunça Türkmenistanyň Superliga ýaryşynyň Mary welaýatyndaky bölegi 18-nji tapgyryň oýunlary bilen tamamlandy.

...158