Hyzmatdaşlyk

Ýene
24-nji oktýabr- Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni
24.10.2021

1945-nji ýylyň 24-nji oktýabry Birleşen Milletler Guramasynyň döredilen senesi bolup, bu sene her ýyl guramanyň agzasy bolan ýurtlarda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni hökmünde giňden bellenilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu halkara baýramçylyk biziň ýurdumyzda hem bellenilip geçilýär. Bu gurama dünýäde parahatçylygy, erkinligi, azatlygy, döwletleriň biri-birine bolan ynamyny ösdürmek maksady bilen döredilýär.

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 24-25-nji oktýabrda Türkmenistana döwlet saparynda bolar
23.10.2021

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 24-25-nji oktýabrda Türkmenistana döwlet saparynda bolar. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow meýilleşdirilen döwlet saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy şanly senelere bagyşlanan tegelek stol geçirdi
22.10.2021

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky diplomatik wekilhanasy eziz Diýarymyzyň taryhy şanly senelerine – mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna we Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirdi.

Jemgyýet

Ýene
Demir ýollar täzelenýär
20.10.2021

«Türkmendemirýollary» AGPJ-niň ýol abatlaýyş toparlary demir ýoluň ýokarky bölegini düýpli abatlamak işini alyp barýarlar. Bamy-Bereket bekediniň çäginde könelen relsleri täzeler bilen çalyşmak işine girişildi. Bu ýerde ýakyn wagtlarda täze polat ýoluň ilkinji on kilometri çekiler. Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine barýan uly demirýol böleklerinde şu ýyl jemi elli kilometre golaý relsi çalyşmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyndan goranmak boýunça täze taslama
20.10.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi BMG-niň ÖM we Bütindünýä banky bilen bilelikde Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyndan goranmak boýunça täze taslamany işe girizmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça maslahatyna taýýarlanýar
19.10.2021

Türkmenistan BMG-niň 31-nji oktýabrdan 12-nji noýabr aralygynda Glazgoda geçiriljek Howanyň üýtgemegi boýunça maslahatyna (COP26) gatnaşmaga taýýarlyk görýär.

Ykdysadyýet

Ýene
Lebap welaýatynda şaly oragyna köpçülikleýin girişildi
24.10.2021

 Lebap welaýatynda oktýabr aýynyň 20-sinde köpçülikleýin şaly oragyna girişildi.

Ýumşak gap çykarýan zawod işläp başlady
23.10.2021

«Aziýa plastik» kärhanasy ýerli polipropilenden önümiň ilkinji tapgyryny çykardy. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 1-nji oktýabrda ürgün serişdeler üçin polipropilen halta öndürýän zawod işe girizildi. Indi sehde oturdylan awtolamik enjamda 50-60 kilogram un daşamak üçin ýumşak gap taýýarlanylýar. Önüm çykarmak üçin Türkmenbaşy NGIZT-nda we Gyýanlydaky polimer zawodynda öndürilýän ýerli çig mal ulanylýar.

Şugundyryň bol hasyly ýetişdirildi
22.10.2021

Murgap jülgesiniň ekerançylary oba hojalyk ýylynyň iň soňky hem iň süýji hasylyny- gant şugundyryny ýygnamaga girişdiler. “Maryşeker” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri bu möwsüme nekirt etmek üçin Sakarçäge etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden Ogulbossan Daňatarowanyň gant şugundyrynyň bitginli hasyly ýetişdirilen 3 gektar kärende ýerini saýlap aldylar. Öz ekin ýerinden bugdaýyň ýokary hasylyny almagy başaran tejribeli daýhan ikinji ekininiň hem her gektaryndan azyndan 145 sentner hasyla garaşýar.

Medeniýet

Ýene
Türkmenistanyň Halk artisti Öwez Gelenow
24.10.2021

Teatrda 75, kinoda 20 keşp – bu, Türkmenistanyň Halk artisti Öwez Gelenowyň şu günki döredijilik işiniň netijesidir. Özi-de, keşpler diýseň dürli-dürli: gaýgyly we gülküli, oňyn we tersin, juwan we goja. Başgaça aýdylanda, ol – içki asgynjaksyz, köptaraply artist.

Nury Halmämmedowyň sazlary konserwatoriýada
22.10.2021

Nury Halmämmedow heniz Moskwanyň P.I.Çaýkowskiý adyndaky konserwatoriýasynda okaýan döwri belli kompozitor Aleksandr Aleksandrow bu ýaş, zehinli ýigit barada: «Öte ýiti we juda zehinli» -diýip ýazypdy.

Türkmen kitaphanaçylarynyň bäsleşigi
21.10.2021

Türkmenistanyň kitaphanaçylarynyň arasynda geçrilýän: «Türkmenistan milli Lider bilen parahatçylyk we ösüş ýolunda» atly döredijilik bäsleşginiň jemi jemlendi.

Ylym

Ýene
Patroklyň Hazar deňzine ekspedisiýasy
24.10.2021

Nemes geografy, Aleksandr Makedonskiniň terjimehalynyň ýazary Rihard Henniň «Mugallymy bilen söhbetden soň Beýik Iskenderde Girkan deňzini öwrenmek islegi oýandy» diýip ýazýar. Gadymy alymlar dünýäniň iň uly kölüni- Hazar deňzini şeýle atlandyrypdyrlar.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti olimpiadalaryň bäşisini geçirer
21.10.2021

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin birbada bäş ders boýunça olimpiadalary guraýar.

VIII halkara matematika bäsleşigi ýokary synp okuwçylary üçin dowam edýär
19.10.2021

Uzak aralykdan geçirilip, 8-nji noýabra çenli dowam etjek «Men çözýärin» atly 9 – 11-nji synp okuwçylary üçin VIII halkara matematika bäsleşiginiň 1-nji saýlaw tapgyry dowam edýär.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene