Hyzmatdaşlyk

Ýene
«C5+1» formatynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň duşuşygy geçirildi
23.09.2021

2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň «C5+1» formatyndaky onlaýn duşuşygy geçirildi. Bu barada DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Aşgabatda Türkmenistanyň hökümetiniň BMG bilen bilelikdäki Maksatnamasyna gol çekildi
22.09.2021

21-nji sentýabrda «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly BMG bilen bilelikdäki Maksatnama gol çekmek dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-de ÝUNISEF-iň Aşgabatdaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bile duşuşyk geçirildi
21.09.2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyzda öz işini tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasynyň baştutany Kristin Weýgand bilen duşuşygy geçirdi.

Jemgyýet

Ýene
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä metbugatynyň sahypalarynda
22.09.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny toýlaýan eziz Watanymyz Türkmenistan halkara neşirleriň ünsüni özüne çekýär. Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda we daşary ýurtlarda dürli çärelerdir dabaralar geçirilýär hem-de Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň gazanan üstünliklerine bagyşlanan, owadan bezelen ýörite neşirler çap edilýär.

Öz diliňiz barada gürrüň beriň: ÝUNESKO-nyň Bütindünýä diller atlasyny döretmäge gatnaşyň
21.09.2021

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşen edarasy (UNESCO) dünýä dilleri barada täze maglumatlary ýygnamak üçin, onlaýn soragnamany işe girizdi.

Türkmenistan  we BMG-niň Ösüş maksatnamasy pandemiýa taýýarlygy ýokarlandyrmak boýunça ylalaşyga gol çekdiler
21.09.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi « COVID-19 ýokanjyna seslenmek» taslamasyny durmuşa geçirmek maksadyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen ýurduň pandemiýa taýýarlygyny güýçlendirmek boýunça ylalaşyga gol çekdi.

Ykdysadyýet

Ýene
Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ösüşiň milli nusgasy
22.09.2021

Garaşsyz ösüşiň 30 ýylynyň dowamynda Türkmenistan ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösýän, dünýäniň ykdysady giňişligine üstünlikli goşulyşýan ýurtlaryň hatarynda eýeleýän ornuny pugta berkitdi. Garaşsyz Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek, täzeçil başlangyçlary öňe sürýän telekeçiligi höweslendirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, bilelikdäki kärhanalary we paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, ätiýaçlandyryşy, gazna biržasyny hem-de gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek arkaly ähli pudaklarda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi. Ykdysadyýetiň çig mala gönükdirilmegini ýeňip geçmek, bazar özgertmelerini ösdürmek, tebigy baýlyklardan netijeli peýdalanmak, adamyň durmuşy, saglygy, howpsuzlygy üçin amatly şertleri döretmek babatda alnyp barylýan şol özgertmeleriň esasy maksady «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgede öz mynasyp beýanyny tapdy.

Halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi açyldy
21.09.2021

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi işe başlady. Däp boýunça, oňa gatnaşmaga Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary, hususy we döwlet edaralary, sosial pudagyň müdirlikleri çagyrylypdyr.

Telekeçilik-maslahatçylar üçin ÝAÖB-nyň onlaýn-kursy başlandy
20.09.2021

Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň telekeçilik-maslahatçylar üçin «Öz konsalting telekeçiligiňe nähili başlamaly» atly okuw kursy başlandy. «Öz konsalting telekeçiligiňi ösdür» tapgyryndan onlaýn-trening Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlykda guraldy.

Medeniýet

Ýene
Merkezi Aziýa — milli tagamlar
22.09.2021

Aziýanyň milli tagamlary dürli-dürlüdir, eýsem-de bolsa, olaryň özara meňzeşligi-de bardyr. Mysal üçin, bu sebitiň ähli ýurdunda tüwüdir gök önüm giňden ulanylýar. Aziýa naharlarynyň ählisini-de agzynyň tagamyny bilýänleriň mynasyp baha bermegine görä, datly tagamdyr hoşboý ys hem hoşmaza goşundylar tapawutlandyrýarlar.

«Dünýäni baýlyk bilen almarsyň ... »
21.09.2021

Ýurdumyzyň şanly senesine – Türkmenistanyň Garaşszylygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan teatr oýunlary Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň «Türkmen gerçegi» atly spektakly bilen başlandy.

Türkmen talyplarynyň «Dostluk» tans ansambly Kazanda geçen «Medeniýetler mozaikasy» atly VII festiwala gatnaşdy
16.09.2021

Tatarystan Respublikasynda «Medeniýetler mozaikasy» atly nobatdaky etnokonfessional festiwal geçdi. Çäräniň guramaçylary Tatarystan halklarynyň Assamleýasy we Dostluk öýi, Tatarystan Respublikasynyň Medeniýet ministrligi we Kazan şäheriniň häkimligi Tatarystanyň paýtagtynda okaýan türkmen talyplary tarapyndan guralan «Dostluk» tans ansamblyny dabaraly çärä gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygy habar berýär.

Ylym

Ýene
Pýotr I-niň muzeýindäki türkmen eksponatlarynyň surat kolleksiýasy
20.09.2021

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Beýik Pýotr adyndaky Antropologiýa we etnografiýa muzeýi isleg bildirýänleriň ählisini internet arkaly gezelenje çagyrýar Kunstkamera.

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: dagdaky güdazlar
19.09.2021

Geologlar dürli ýyllarda Türkmenistanyň daglarynda okislenen demir böleklerini tapypdyrlar. Görlüp oturylsa, bu gadym döwürde senetçileriň ýerden gazyp alan zatlary eken. Ata-babalarymyzyň Merkezi Köpetdagda, hususan-da Duşak dagy sebitinde irki senetçilik we demir işläp bejermek bilen meşgullanandyklary barada galan subutnama az däl.

Türkmenistanyň bilim edaralarynda howanyň üýtgemegi baradaky kitaplar peýda bolar
16.09.2021

Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistanyň Bilim ministrligine howanyň üýtgemegi barada ýazlyp, iňlis we türkmen dillerine terjime edlen «Ladybird Expert — Howanyň üýtgemegi» kitabynyň 7 müň nusgadan köprägini berdi. Bu kitaplar mekdeplerde we paýtagtyň bilim merkezlerine paýlanar.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene