mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1318

Türkmen talyplary Rumyniýada geçirilen matematika olimpiadasynda 17 medal gazandylar

Türkmenistanly talyplar 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen 18-nji Halkara Günorta-Gündogar Ýewropa «SEEMOUS-2024» matematika olimpiadasynda dürli medallaryň 17-sini eýelediler.

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1232

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti mekdep okuwçylary üçin iňlis dili olimpiadasyny geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili olimpiadasyny geçirer.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1346

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guraldy. 

news-photo

14.04.2024

total-veiw

1617

«Ýaşyl» energiýanyň geljegi

2021-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri barada» Kanunyny kabul etdi. Munuň üçin ýurduň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda dikeldilýän energiýanyň iş ýüzünde ulanylmagyna ýardam etmek üçin kadalaşdyryjy hukuk namalary işlenip taýýarlanylýar.

news-photo

13.04.2024

total-veiw

1629

Russiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary informatika boýunça Aşgabatda geçiriljek halkara olimpiada gatnaşar

2024-nji ýylyň 15–20-nji aprelinde Aşgabatda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň guramagynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda informatika boýunça II Açyk halkara olimpiada geçiriler. 

news-photo

13.04.2024

total-veiw

1294

Ýabany çigildemler gülleýär

Aprel aýy liliýalar kösükli ösümlikler maşgalasyndan pajarlap ösýän ösümlikleriň arasynda ýabany çigildemleriň – ösümlikleriniň peýda bolýan ajap döwri. Bu güller az wagtda Köpetdagyň eteginiň düz ýerlerine we baýyrlaryna ajap görnüş berýär. 

news-photo

12.04.2024

total-veiw

2361

Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň 100-si «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly II utgaşdyrylan olimpiadanyň finalynda çykyş ederler

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly II utgaşdyrylan olimpiadanyň II tapgyrynyň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 9-10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda guralýar.

news-photo

11.04.2024

total-veiw

1217

Ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň geçiriljek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşigini geçirýär we alty ugur boýunça her bäsleşigiň geçiriljek senesini yglan edýär.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

2250

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guraldy.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1673

«Oguz han» ylmy-tehnologik merkeziniň döredilmegi we innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň binýadynda täze «Oguz han» ylmy-tehnologik merkeziň işi barha depginli häsiýete eýe bolýar.

...137