mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

30.03.2024

total-veiw

2450

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-de «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň III möwsüminiň VIII bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hünär ugurly «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň III möwsüminiň VIII saýlama bäsleşigi geçirildi. Ol ýokary okuw mekdep hem-de onuň düzümindäki ýaş diplomatlar mekdebi tarapyndan ýurduň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda guralýar.

news-photo

29.03.2024

total-veiw

2366

Aşgabatda «Binagärlik – gurluşykda beýan edilen sungat» atly halkara maslahat geçiriler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly senesiniň baýram edilmegine bagyşlanylyp, «Binagärlik – gurluşykda beýan edilen sungat» atly halkara ylmy-maslahat geçirer.

news-photo

28.03.2024

total-veiw

2072

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty innowasion taslamalar sergisine çagyrýar

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyndaky Ýaş alymlar geňeşiniň agzalarynyň – mugallymlarynyň we talyplarynyň innowasion taslamalarynyň sergisi açyldy.

news-photo

28.03.2024

total-veiw

1710

Žurnalist Jawad Mottagi türkmen talyplary üçin umumy sapak berdi

Tanymal žurnalist – Kanadanyň Monrealdaky Ýokary telekeçilik mekdebiniň (HEC Monreal) halkara gatnaşyklary we hyzmatdaşlyk fakultetiniň professory Jawad Mottagi Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirilýän «Türkmen topragy – gadymy medeniýetleriň merkezi» atly halkara metbugat maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. 

news-photo

26.03.2024

total-veiw

3035

Mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynyň açylyş dabarasy

Şu gün Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlyk etmeginde mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika dersi boýunça halkara olimpiada badalga aldy.

news-photo

26.03.2024

total-veiw

2498

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty «Nazary mehanika» dersi boýunça III Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşjaklary saýlap alýar

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Nazary mehanika» dersi boýunça III Açyk halkara internet olimpiadasyny geçirer. Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Energetika ministrliginiň goldamagynda ýokary okuw mekdebi tarapyndan guralýar.

news-photo

25.03.2024

total-veiw

2300

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty halkara olimpiadalary hem-de maslahat geçirer

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldaw bermeginde halkara olimpiadalaryň ikisini hem-de ylmy-amaly maslahat geçirer.

news-photo

25.03.2024

total-veiw

1520

Sukuba uniwersiteti bilen ylmy gözleglerde hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasynda Türkmenistanyň Ilçisi A.Baýramow Sukuba uniwersitetiniň wise-prezidenti we Bilelikdäki gözlegler boýunça ýerine ýetiriji direktory Kanaho Ýsunoriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşdy.

news-photo

24.03.2024

total-veiw

3126

Türkmenistanda täze okuw ýylynyň 155 müňden gowrak birinji synp okuwçylaryna noutbuk görnüşli kompýuterleri sowgat beriler

Eziz Diýarymyzda 2024-2025-nji okuw ýylynyň 155 müňden gowrak birinji synp okuwçylaryna noutbuk görnüşli kompýuterleri sowgat beriler. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer N.Amannepesow hasabat berdi.

news-photo

21.03.2024

total-veiw

2302

Tehnologik merkezde ylmy açyşlary täjirçilige öwürmek meseleleri boýunça maslahat geçirildi

20-nji martda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýa merkezinde «Ylmy täjirleşdirmegiň ýollary» atly ylmy maslahat geçirildi. Ylmyň gazananlaryny bazar ykdysadyýeti şertlerinde ulanmagyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga Tehnologiýa merkeziniň alymlary bilen bilelikde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň we Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň işgärleri-de gatnaşdy.

...136