mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

02.07.2024

total-veiw

2307

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamanyň täzelikleri

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly hünäre ugrukdyryş taslamasynyň täze IV möwsüminiň şygaryny yglan etdi. Ol «Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk döredijilik diplomatiýasy: netijeli hyzmatdaşlygyň we durnukly ösüşiň ygtybarly guraly» diýlip atlandyrylýar.

news-photo

01.07.2024

total-veiw

3887

Ýyldyza «Arkadag» adynyň dakylandygy baradaky güwänama Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine gowşuryldy

1-nji iýulda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Pegas ýyldyz toparyndaky ýyldyza «Arkadag» adynyň dakylandygyna şaýatlyk edýän güwänamanyň gowşurylyş dabarasy boldy.

news-photo

27.06.2024

total-veiw

2712

Ýoluňyz ak bolsun, uçurymlar!

Şu ýyl Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda magistr maksatnamasy boýunça bilim alan hünärmenleriň nobatdaky, hasap boýunça, eýýäm üçünji goýberilişi boldy. 

news-photo

25.06.2024

total-veiw

2476

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň IV möwsümine gatnaşjaklaryň saýlanyp alynmagyna badalga berildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň täze IV möwsümine gatnaşjaklaryň saýlanyp alynmagyna badalga berildi.

news-photo

25.06.2024

total-veiw

2908

«Binagärlik gurluşykda döredilen sungatdyr» atly ylmy makalalar ýygyndysy neşir edildi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň «Ylym» neşirýaty paýtagtymyzda geçirilen «Binagärlik gurluşykda döredilen sungatdyr» atly halkara ylmy we amaly maslahatyň netijeleri boýunça ylmy makalalar ýygyndysyny neşir etdi. Maslahat Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan bilelikde guraldy.

news-photo

25.06.2024

total-veiw

2874

Türkmenistanda «Oguzhanyň zehinli nesilleri» atly II utgaşykly olimpiadanyň ýeňijileri yglan edildi

Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Oguzhanyň zehinli nesilleri» atly II utgaşykly olimpiadanyň ýeňijilerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdebi tarapyndan ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 9-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirildi.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

3190

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçirmegi yglan edýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 24-25-nji iýunda mekdep okuwçylarynyň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler.

news-photo

21.06.2024

total-veiw

2677

Gurluşyk işleri güýçli depginde alnyp barylýar

Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde ýerleşýän ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumynyň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar.

news-photo

21.06.2024

total-veiw

2568

BMGÖM we Türkmenistan döwlet bilim ulgamyny güýçlendirmek boýunça özara düşünişmek boýunça Ähtnama gol çekdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi we BMG-niň Ösüş maksatnamasy ýurdumyzyň bilim ulgamyny berkitmek we Durnukly ösüş işini öňe alyp barmak boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak maksady bilen, özara düşünişmek boýunça Ähtnama gol çekdi.

news-photo

20.06.2024

total-veiw

2182

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde geçiriljek «Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» hakaton bäsleşigine gatnaşjaklaryň hasaba alnyşy açyldy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Türkmenistanyň orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçiriljek «Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» hakaton bäsleşigine gatnaşjaklaryň hasaba alnyşy açyldy.

...146