mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistana hoş geldiňiz

17.09.2014

total-veiw

1084

Gadymy aýnalar: döwrüň beýany

Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň hazynasynda gadymy aýnalaryň, şeýle hem rowaýata öwrülen Marguş ýurdy barada kolleksiýa saklanýar

04.09.2014

total-veiw

1190

Aşgabadyň ýadygärlik heýkelleriniň sazlaşygy

Şäheriň çäklerini bezemegi guramagyň täze ýörelgeleri, ýadygärlik we seýilgäh heýkelleriniň giňden ulanylmagy Aşgabadyň häzirki zaman arhitekturasynyň alamaty bolup durýar

27.07.2014

total-veiw

835

Ak bugdaýyň ajaýyp muzeýi

Ekerançylygyň döremegi barada gürrüň berýän 5 müň ýyl bolan bugdaýlar “Ak bugdaý” muzeýiniň esasy gymmatlygydyr

29.06.2014

total-veiw

765

Ysmamydata arhitektura ýadygärliginiň gaýtadan dikeldilmegi

Daşoguz welaýatyndaky Ysmamydata orta asyr arhitektura ýadygärligi gaýtadan dikeldildi

24.05.2014

total-veiw

685

Syrlar we duýgular bilen dokalan gözellik

Milli halyçylyk senedi – bu daşary ýurtly myhmanlaryň uly gyzyklanma bildirýän Türkmenistanyň medeniýetiniň esasy ugurlarynyň biridir

19.04.2014

total-veiw

1071

Garagumyň ajaýyp künjekleri

Häzirki zaman syýahatçylaryny dünýäniň tebigy taýdan güýçli bolan künjekleri has uly gyzyklanma döredýär. Ýer togalagynyň şeýle ýerleriniň biri hem dünýäniň iri sähralarynyň biri bolan Garagum sähralygydyr

26.03.2014

total-veiw

553

Gözbaşlary saklamak bilen, gaýtadan döredýäris

Nowruza näçe asyr bolan bolsa, halk hem oňa şonça ynanýar, ol näçe şatlyk-şagalaňa beslense şonça hem tebigat adamlara bolçulyk eçiler

08.02.2014

total-veiw

8010

Ene topragyň owadanlygyny wasp eden şahyr

Magtymgulynyň eserlerinde ene topragyň waspy: “Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy”

07.02.2014

total-veiw

560

Ynsan elleriniň başarnyklary

Halk senetkärleriniň özboluşly önümleri häzirki günler hem öz gymmatlyklaryny ýitirmän gelýär, ýöne olar häzir “ýadygärlik” häsiýetine eýedir. Bu olaryň gymmatlyklaryny ýitirmeýar, sebäbi olar durmuş däp-dessurlarynyň we medeniýetiniň ruhuny berýärler

12.01.2014

total-veiw

1237

Çöldäki guýular – taryhyň şaýatlary

Meşhur we näbelli ussalar tarapyndan çölde gazylan guýular halk ussatlygynyň ajaýyplygyny we Garagumyň täsin künjekleriniň birini özünde jemleýär

...7