Hyzmatdaşlyk

Ýene
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
04.05.2021

Şu gün Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleri wideoaragatnaşyk arkaly Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament assambleýasynyň Sekretariaty tarapyndan guralan duşuşyga gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda bu guramanyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary telefon arkaly gepleşik geçirdiler
04.05.2021

4-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen telefon gepleşigini geçirdi.

Aşgabat ÝUNESKO-nyň döredijilikli şäherleriniň ulgamyna girizilmäge hödürlendi
04.05.2021

ÝUNESKO-nyň kätipligi «Dizaýn» kategoriýasynda ÝUNESKO-nyň döredijilikli şäherler ulgamyna girmek üçin Aşgabadyň dalaşgärlige teklipnamasyny kabul etdi.

Jemgyýet

Ýene
MHG-niň Türkmenistandaky Wekilhanasy migrantlary hasaba alýan elektron gollanmalary teklip edýär
03.05.2021

Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasy ýurduň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk gulluklarynyň işgärleri üçin onlaýn-maslahat gurady. Bu maslahat “СOVID-19 pandemiýasynyň Merkezi Aziýadaky we Russiýa Federasiýasyndaky migrantlara, jemagat toparlaryna ýetiren ykdysady täsirini gowşatmak” atly sebit taslamasynyň çäginde geçirilip, ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Şweýsariýa agentligi tarapyndan maliýeleşdirilýän tapgyry jemleýär.

Beýik Ýeňşiň esgerleri:  Sowet Soýuzynyň Gahrymany Täçmämmet Nyýazmämmedow
02.05.2021

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 76-ýyllygynyň öň ýanynda köp neşirler Beýik Ýeňşiň esgerleri barada ýatlamalary çap edýärler. Şolaryň biri, biziň ildeşimiz Täçmämmet Nyýazmämmedowyň ykbaly hakda Pawel Žukow rus dilindäki «Камертон» edebi we taryhy žurnalda çap edilen makalasynda şeýle gürrüň berýär.

Doglan ýeri  – Аşgabat
01.05.2021

Türkmen paýtagty meşhur adamlaryň ençemesiniň – görnükli döwlet işgärleriniň we syýasatçylaryň, alymlaryň, artistleriň, türgenleriň doglan şäheridir. Olaryň köpüsi ömrüni paýtagtymyz bilen bagladylar, ençemesini ykbal alys illere düşürdi.

Ykdysadyýet

Ýene
Türkmenistan Russiýanyň üstaşyry nebit geçirmek boýunça ikinji orny elde saklaýar
03.05.2021

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar – aprel aýlarynda nebiti Russiýanyň üstaşyry daşary ýurt bazarlaryna çykarýan ýurtlaryň arasynda ikinji orny saklamagy başardy. Bu barada Ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi müdirligine salgylanmak bilen, Interfaks habar berýär.

Mary welaýatynda gowaça ekişi tamamlandy
02.05.2021

Ýurduň günorta sebitinde möhüm çig malyň ekişi tamamlandy. Daýhanlar 180 müň gektara barabar ýere tohum sepip, bu ekişi iň gysga agrotehniki möhletde tamamladylar.

Birža täzelikleri
01.05.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 171-si hasaba alyndy.

Medeniýet

Ýene
“Aşgabat bahary” bäsleşigine onlarça gysgametražly filmler gatnaşýar
01.05.2021

Owal habar berşimiz ýaly, ýurduň teleýaýlymlar we kinematografiýa baradaky Döwlet Komitetiniň Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan “Aşgabat bahary” filmler baýramçylygynyň guramaçylyk işleri amala aşyryldy.

Halyl Kulyýew: şygyr mukamy
01.05.2021

Şu ýyl türkmen şahyry Halyl Kulyýewiň eneden doglanyna 85 ýyl dolýar. Ol 1936-njy ýylda daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Mekdebi tamamlandan soň, Halyl mugallym bolup işleýär. 1955-nji ýylda bolsa Türkmen Döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýasy fakultetine okuwa girýär.

Aktýor, režissýor, ýazyjy we çapyksuwar: Artyk üçin ak bägüller
30.04.2021

...Aýna günde-günaşa Moskwanyň günorta künjegindäki keselhana Artygyň yzyndan gelýärdi. Artyk her gün Aýnanyň gelerine garaşýardy, ol otaga girende:

Ylym

Ýene
Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar
04.05.2021

31 ýeňiji we 95 baýrakçy – bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) tarapyndan guralan Açyk halkara talyplar internet-olimpiadasynyň iki tapgyryna gatnaşmaklarynyň netijesidir.

Aşgabatda halkara ylmy maslahat geçirilýär
03.05.2021

Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly geçirilýän “Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara ylmy-amaly maslahaty öz işine başlady.

Daşky gurşawy we suw gorlaryny  dolandyrmak boýunça onlaýn-okuwlara gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär
27.04.2021

Türkmenistanyň raýatlary Drezdeniň Tehniki uniwersitetiniň daşky gurşawy we suw gorlaryny dolandyrmak hünärini kämilleşdirmek boýunça kämilleşdiriş okuwlaryna gatnaşyp bilerler.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
05.05.2021

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň düýbüni tutmak çäresine gatnaşdy.

Milli Liderimiziň Ahal welaýatyna iş sapary
04.05.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, “Miwe” açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik işi hem-de onuň inžener-tehniki düzümleriniň desgalary bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumynda suwdan rejeli peýdalanmak we tutuş suw hojalyk ulgamyna degişli meselelere aýratyn üns berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
03.05.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, şeýle hem öňde boljak baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.