Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlandy
23.06.2021

2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň 31-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan bu komissiýanyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna 2021-2023-nji ýyllar döwri üçin saýlanyldy.

Antoniu Guterriş: ynam gytlygyny ýeňip geçmegiň zerurlygy barada
23.06.2021

Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 2021-nji ýyl «Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi. Baş Assambleýanyň öňünde eden çykyşynda, ikinji möhlet üçin kasam kabul etmek bilen baglanyşyklylykda, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş adamzadyň öňünde duran wezipeleri çözmekde ynamyň ähmiýetini aýratyn nygtady.

Türkmenistan Ählumumy asudalyk indeksinde ýokary galdy
22.06.2021

Türkmenistan ýurtlaryň asudalgyny 23 görkeziji boýunça ölçeýän umumy indeksde --2021 Ählumumy asudalyk indeksinde (Global Peace Index) 7 dereje ýokary galdy.

Jemgyýet

Ýene
“Türkmenpoçta” şereketi: uçar peteklerini paýtagt bölümlerinden almak bolýar
20.06.2021

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” Döwlet poçta aragatnaşygy şereketi Aşgabadyň ilaty üçin hyzmatlaryň gerimini giňeldýär. Paýtagtymyzyň poçta bölümlerinde indi diňe demirýol ulagy üçin däl, eýsem ýerli howa ýollaryna-da petek almak bolýar. Uçar petekleri her gün 8.00-dan 20.00-a çenli işleýän 1, 15, 17, 20 we 35-nji poçta bölümlerinde ähli ugurlar boýunça satylýar.

Saglygy goraýyş ulgamy kämilleşdirilýär
19.06.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda Daşoguzda 450 orunlyk täze köpugurly hassahana we 150 orunlyk onkologiýa keselhanasy gurulýar. Saglygy goraýyş ulgamynyň täze iri iki desgasynyň gurluşygyny «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynyň hünärmenleri ýokary depginde alyp barýarlar. Görogly köçesiniň ugrunda golaý ýerleşýän bu iki bina on bäş gektara golaý meýdany tutýar.

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary täzeden döredilýär
15.06.2021

Şu günler Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýandygy bilen baglylykda, olary täzeden döretmek we düzümine wekilleri hödürlemek boýunça işler guramaçylykly alnyp barylýar.

Ykdysadyýet

Ýene
Özbegistanyň ykdysadyýet pudagynda Türkmenistan bilen gatnaşygy işjeňleşýär
22.06.2021

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik we sebitara barlaglar institutynyň baş ylmy işgäri Türkmenistan bilen ykdysady pudakda gatnaşygyň işjeňleşýändigini habar berýär.

Gurluşyk serişdeleri: tebigy gorlar we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler öndürilýär
22.06.2021

Kiçi we orta telekeçiligi, hereket edýän subýektleriň telekeçilik başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamak boýunça işjeň we yzygiderli alnyp barylýan syýasat telekeçileri täze önümçilikleri döretmek, hereket edýän kärhanalary döwrebaplaşdyrmak we daşary ýurtdan gelýän önümler bilen bäsleşip bilýän önümi öndürmek işine çekmäge ýardam etdi. Ýurtda tebigy gorlary giňden ulanýan ençeme kärhana açyldy we açylmagy dowam edýär.

«Gazprom»  Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrýar
22.06.2021

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrýar, ony beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryndan almagyny azaldýar, Özbegistandan «mawy ýangyç» almagyny bes etdi - diýip Interfaks habar berýär.

Medeniýet

Ýene
Medeniýet hepdeligi — 2021: dabaralara badalga berildi
22.06.2021

Şu gün Lebap welaýatynyň edara ediş merkezinde 2021-nji ýylyň Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. 

«Gülki agşamy» gülki paýlady
21.06.2021

Türkmenistanyň Baş drama teatrynda «Gülki agşamy» at bilen sahna oýny geçirildi. Oňa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary şeýle-de uçurymlar tomaşa etdiler. Türkmenistanyň at gazanan artistitleriniň görkezen gülküli sowgatlaryny tomaşaçylar şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Sahnanyň bütin dowamynda şadyýan gülki sesleriniň yzy üzülmedi.

Sarry Garryýew -- «Aladdiniň jadyly çyrasyndaky» arwah
20.06.2021

1966-njy ýylda «Müň bir gije» arap ertekilerinň äheňinde düşürilen «Aladdiniň jadyly çyrasy» atly film kino ekranlaryna çykdy. Film Türkmenistandan has uzakda, Maksim Gorkiý adyndaky çagalar we ýetginjekler filmleriniň Merkezi kinostudiýasynda surata düşürilipdi, ondaky baş keşpleriň birini türkmen aktýory Sary Garryýew janlandyrypdy.

Ylym

Ýene
Mahmyt Kaşgarynyň ensiklopediýasy türk medeniýetiniň ýadygärligidir
23.06.2021

Ýaňy-ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan guralan “Mahmyt Kaşgary Gündogaryň ylym älemindäki ýyldyzdyr” atly ylmy-amaly maslahat bolup geçdi.

Sanly ykdysadyýetiň milli ähmiýeti
22.06.2021

Ýakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullygy akademiýasynda “Sanly dolandyryş” hünäri boýunça 2020 – 2021-nji okuw ýylynyň ilkinji uçurym toparyna magistr diplomynyň gowşurylmagyna bagyşlanan dabaraly ýygnak bolup geçdi. Bolon ulgamynyň arzyly diplomyna okuw ýylynda 12 sany ýörite we umumy okuw dersini özleşdirip, önümçilik tejribeligini geçen, döwlet synaglaryny üstünlikli tabşyran we saýlan temalary boýunça ylmy-barlag işini goran 13 magistrant eýe boldy.

Kononenko täze wezipä bellenildi
20.06.2021

21-nji ýiunda doglan ildeşimiz, kosmonawt Oleg Kononenko täze wezipä bellenilldi. «Роскосмос» korporasiýasynyň baştutany Dmitriý Rogoziniň karary bilen ol dolandyrylýan kosmanawtika boýunça baş direktoryň ýörüte wekili wezipesini eýeledi.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady
22.06.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady.

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara
21.06.2021

Hormatly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar! Gadyrly watandaşlar! Sizi Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik üstünliklerini arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
21.06.2021

Şu gün ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Mary welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi, hususan-da, galla oragy bilen bagly meseleler girizildi.