Hyzmatdaşlyk

Ýene
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
16.04.2021

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň onlaýn görnüşde geçirilen 52-nji mejlisine gatnaşdy.

Türkmenistan Merkezi Aziýada we Kawkazda iýmit bilen bagly hyzmatdaşlygy utgaşdyrar
15.04.2021

Türkmenistan Merkezi Aziýada we Kawkazda iýmit ulgamynda ösüşiň we hyzmtdaşlygyň Sebitleýin maksatnamasyna indiki iki ýylda başlyklyk eder.

Türkmenistanyň Daşkentdäki Ilçihanasy Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň talyplarynyň arasynda bäsleşigini geçirdi
14.04.2021

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly çäre geçirildi.

Jemgyýet

Ýene
Şatlyk sowgat bermek: aýratyn çagalar üçin baýramçylyk
13.04.2021

Aýratyn çagalara bagyşlanan iki sene – Dauna sindromly näsaglaryň Halkara güni (21-nji mart) we autizm meselesi barada maglumatlary ýaýratmagyň Bütindünýä güni mynasybetli jemgyýetçilik işgäri Wiktor Şohiniň gatnaşmagynda «Ýeňme» hemaýatkärlik guramasy «Şatlyk sowgat bermek» atly şygary bilen medeni çäre gurady.

Adamyň  kosmosa ilkinji uçuşyna 60 ýyl: dünýäni üýtgeden 108 minut
12.04.2021

Mundan laýyk altmyş ýyl ozal taryhy waka bolup geçdi – zeminiň wekili ilkinji gezek kosmosa uçdy. Uçuş uzaga çekmedi – bary-ýogy 108 minut dowam etdi. Ýöne bu uçuş kiçigöwünli 27 ýaşly maýor, harby uçarlaryň synagçysy Ýuriý Gagariniň adyny rowaýada öwürdi. 1961-nji ýylyň 12-nji aprelinde göteriji raketa «Wostok-1» kosmos gämisini orbita çykardy. Ol sagatda 28 müň kilomtr tizlikde, 302 kilometr belentlikde dünýäniň daşyna aýlandy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna: özbaşdak ösüş ýolunyň ilkinji ädimleri
10.04.2021

2021 ýyl – mundan otuz ýyl owal özbaşdaklygyny jar eden we dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolan Türkmenistan häzirki günlerde şan-şöhrata beslenýär. Garaşsyzlyk ýolundaky möhüm wakalaryň arasynda 1990-njy ýylyň 22-nji awgustynda kabul edilen «Türkmenistan SSSR-iň döwlet özygtyýarlylygy hakyndaky» Jarnamany bellemek zerurdyr. Jarnama şol döwürde entek SSSR-iň düzümindäki resbublikanyň özbaşdaklygyny yglan eden ilkinji resminamadyr. Jarnama laýyklykda, Türkmenistan SSSR-i özüniň ähli çäginde dolandyryşy doly derejede amala aşyrýan we syýasy we ykdysady gurluşy özbaşdak bellemek hukugyna ygtyýarly milli döwlet hökmünde kesgilenildi.

Ykdysadyýet

Ýene
Mary welaýatynda gowaça ekişi dowam edýär
11.04.2021

Mary welaýatynyň oba hojalyk toplumlary gowaça ekişiniň iň jogapkärli möwsüminiň deň ýarysyndan üstünlikli geçdiler. Bu sebitde strategiki oba hojalyk ekini üçin bölünip berlen 180 müň gektaryň 90 müň gektarynda eýýäm topraga tohum taşlandy. Welaýatyň ähli etraplarynda maýyl we gurak howanyň dowam etmegi bu wajyp möwsümiň şowly alnyp barylmagyna amatly şert döredýär.

Birža täzelikleri
10.04.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.

Daşoguz welaýatynda ýeralma we sogan ekildi
10.04.2021

Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň daýhanlary ýurdumyzyň demirgazygynda ýeralma ekmek boýunça oba hojalyk işlerini ilkinji bolup tamamladylar. Bu etrap welaýat boýunça hasylyň iň köp öndürilýän ýeridir. Şu ýyl bu ýerde 950 gektara ýeralma ekildi.

Medeniýet

Ýene
Tar, akkordeon, dutar: sazda köpdürlülik we nusgawy ussatlyk mekdebi
13.04.2021

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Kiçi zalynda D. Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebiniň akkordeonçylar orkestri çykyş etdi. Onuň dirižýory saz mugallymy Astanguly Baýromowdyr.

Türkmenistanyň Döwlet sirki täze möwsümiň tomaşasyny görkezdi
10.04.2021

Türkmen sirkiniň döredijilik topary täze möwsüme uly taýýarlykly geldi. Täsinlikleri, gyzyl-gyran gülüşdirýän masgarabazlary, çalasyn we gorkmazak türgenleri küýsän sirk muşdaklary tomaşa başlamazyndan öň zalyň içini doldurdylar. Çagalar üçin görkezilen şatlyk- şagalaňly çykyşlaryň kemi bolmady, çünki tomaşaçylaryň oturýan ýeri bilen manež aralygy olaryň ygtyýaryna berildi. Çagalar artistleriň gözegçiliginde atlara münüp, ýa-da zyňylanda ýene-de yzyna dolanyp gelýän bumerenglara güýmenip, wagtlarynyň nähili geçenini hem duýmadylar.

Sazandalaryň we bagşylaryň milli bäsleşigi jemlendi
10.04.2021

9-njy aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň medeniýet ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan guralan «Dutar ýasamak senetçiligi, saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» bäsleşiginiň jemi jemlendi.

Ylym

Ýene
Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän  «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy
14.04.2021

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» hem-de «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak üçin ýokary tehnologiýaly we bäsdeşlige ukyply milli programma üpjünçiliginiň işlenip düzülmegini kämilleşdirmek maksady bilen, şeýle hem 2021-nji ýylyň 16-njy martynda hormatly Prezidentimiziň Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyş bolanda raýatlarymyzyň ýaşamagy üçin has oňaýly «smart siti» — «akylly şäher» bilen baglanyşykly tehnologiýalary ösdürmekde ýurdumyzyň bilim ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini aýratyn nygtap geçmegi bilen bagly öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilelikde «Sanly innowasiýa» atly ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça bäsleşigini yglan etdi.

Ermenistanyň we Türkmenistanyň oba hojalyk boýunça ýokary okuw jaýlarynyň bilelikdäki onlaýn-dersleri dowam etdirildi
07.04.2021

Тürkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Ermenistanyň Milli agrar uniwersitetiniň arasyndaky Ylalaşygуň çäklerinde bu iki ýokary okuw jaýynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň nobatdaky onlaýyn-duşuşygy geçirildi. 

Türkmenistanyň  11 ýokary okuw jaýlarynyň talyplary mehanika ugrundan iň güýçli diýen ady almak üçin bäsleşdiler
30.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (Mary ş.) tarapyndan guralan we onlaýn-formatda geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadanyň netijeleri jemlendi.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi
16.04.2021

Şu gün paýtagtymyzdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisinde eden çykyşy
16.04.2021

Biz şu gün Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisini geçirýäris. Men siziň ähliňizi bu mejlisiň geçirilmegi, Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
16.04.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň wajyp meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Şol taslamalaryň durmuşa geçirilmegi milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösmegine ýardam etmelidir.