Hyzmatdaşlyk

Ýene
BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň wekili bilen gepleşikler geçirildi
22.10.2021

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) Sebitleýin edarasynyň Direktory Wiorel Gusu bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň 20-nji duşuşygy geçirildi
21.10.2021

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň ýigriminji mejlisi göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň wekilýeti Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisine gatnaşdy
21.10.2021

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Moskwada, RF-de Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisi geçirildi. Çärä 10-dan gowrak döwletleriň wekilleri, şol sanda owgan hökümetiniň wekiliýeti hem gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Jemgyýet

Ýene
Demir ýollar täzelenýär
20.10.2021

«Türkmendemirýollary» AGPJ-niň ýol abatlaýyş toparlary demir ýoluň ýokarky bölegini düýpli abatlamak işini alyp barýarlar. Bamy-Bereket bekediniň çäginde könelen relsleri täzeler bilen çalyşmak işine girişildi. Bu ýerde ýakyn wagtlarda täze polat ýoluň ilkinji on kilometri çekiler. Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine barýan uly demirýol böleklerinde şu ýyl jemi elli kilometre golaý relsi çalyşmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyndan goranmak boýunça täze taslama
20.10.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi BMG-niň ÖM we Bütindünýä banky bilen bilelikde Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyndan goranmak boýunça täze taslamany işe girizmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça maslahatyna taýýarlanýar
19.10.2021

Türkmenistan BMG-niň 31-nji oktýabrdan 12-nji noýabr aralygynda Glazgoda geçiriljek Howanyň üýtgemegi boýunça maslahatyna (COP26) gatnaşmaga taýýarlyk görýär.

Ykdysadyýet

Ýene
Şugundyryň bol hasyly ýetişdirildi
22.10.2021

Murgap jülgesiniň ekerançylary oba hojalyk ýylynyň iň soňky hem iň süýji hasylyny- gant şugundyryny ýygnamaga girişdiler. “Maryşeker” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri bu möwsüme nekirt etmek üçin Sakarçäge etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden Ogulbossan Daňatarowanyň gant şugundyrynyň bitginli hasyly ýetişdirilen 3 gektar kärende ýerini saýlap aldylar. Öz ekin ýerinden bugdaýyň ýokary hasylyny almagy başaran tejribeli daýhan ikinji ekininiň hem her gektaryndan azyndan 145 sentner hasyla garaşýar.

Ýerli gorlara esaslanyp
22.10.2021

Daşoguz şäherinde ýerleşýän kafel plitalaryny öndürýän kiçi kärhana ýanýoda niýetlenen plitanyň täze dört görnüşini öndürmegi ýola goýdy. Biri-birinden dürli biçüwi we şekili bilen tapawutlanyp, «Türkmen göl», «Samarkant», «Korund» we «Şewrolet» ýaly şahyrana atlary göterýän bu önümler landşaft dizaýnynda, meýdançalary abadanlaşdyrmakda, seýilgähiň pyýada ýollarynda ulanmak üçin niýetlenendir. 

Türkmen telekeçileri üçin fransuz dili
21.10.2021

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz instituty elektron söwdanyň ählumumy meýdançasynda onlaýn söwda etmek isleýän telekeçi tükmen zenanlaryna, senetçilerine, çeper elli ussatlara degişli telekeçiligiň fransuz dilini öwrenmmek üçin okuwlar guraýar. Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz institutynda taslamanyň guramaçylarynyň, wekilleriniň we okuwlaryň geljekki diňleýjileriniň gatnaşmagynda okuwyň başlanmagy mynasybetli tanyşdyrlyş çäresi geçirildi.

Medeniýet

Ýene
Nury Halmämmedowyň sazlary konserwatoriýada
22.10.2021

Nury Halmämmedow heniz Moskwanyň P.I.Çaýkowskiý adyndaky konserwatoriýasynda okaýan döwri belli kompozitor Aleksandr Aleksandrow bu ýaş, zehinli ýigit barada: «Öte ýiti we juda zehinli» -diýip ýazypdy.

Türkmen kitaphanaçylarynyň bäsleşigi
21.10.2021

Türkmenistanyň kitaphanaçylarynyň arasynda geçrilýän: «Türkmenistan milli Lider bilen parahatçylyk we ösüş ýolunda» atly döredijilik bäsleşginiň jemi jemlendi.

Kakow Orazsähedow: «Japbaklaryň»   režissýory
20.10.2021

Onuň ömri her bir adamyň durmuşynda seýrek gabat gelýän, garaşylmadyk wakalardan, betbagtçylyklardan we komediýalardan doludy. Eýsem-de bolsa, her kim öz durmuşynda bolup geçýän zatlara kinaýaly ýylgyryş bilen garap, durmuşyň islendik ýagdaýyndan kinoda orun aljak hemişelik ýomak döredip bilmezdi.

Ylym

Ýene
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti olimpiadalaryň bäşisini geçirer
21.10.2021

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin birbada bäş ders boýunça olimpiadalary guraýar.

VIII halkara matematika bäsleşigi ýokary synp okuwçylary üçin dowam edýär
19.10.2021

Uzak aralykdan geçirilip, 8-nji noýabra çenli dowam etjek «Men çözýärin» atly 9 – 11-nji synp okuwçylary üçin VIII halkara matematika bäsleşiginiň 1-nji saýlaw tapgyry dowam edýär.

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň geçirilýändigi yglan edilýär
13.10.2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Parahatlygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigini geçirýär.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene