mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

25.04.2024

total-veiw

2371

Ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Ýaş innowatorlar» bäsleşigi geçirilýär

Şu ýyl ylmy, bilimi we önümçiligi birikdirip, ýurdumyzyň innowasion ösüşiniň kuwwatly resursyny döredýän Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň esasy düzüm bölegi bolan Tehnologiýalar merkeziniň açylan gününe on ýyl dolýar.

news-photo

24.04.2024

total-veiw

1943

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen olimpiadanyň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bu ýokary okuw mekdebiniň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçiren ders olimpiadanyň ýeňijilerini we onda baýrakly orunlary eýelänleri yglan etdi.

news-photo

24.04.2024

total-veiw

1837

Türkmen ýokary okuw mekdebindäki maslahatda ulag ulgamynyň ösdürilişi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň goldaw bermeginde ýurdumyzyň ulag pudagyny ösdürmegiň geljegine bagyşlanan maslahat geçirildi.

news-photo

24.04.2024

total-veiw

1557

Türkmenistan deňiz gurşawynyň goragy boýunça halkara hyzmatdaşlygy ösdürýär

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi Umman saglygyny dikeltmek we deňiz durmuşyny goramak ugrunda ýöriteleşen «Blue Marine Foundation» (Beýik Britaniýa) guramasy bilen biologik dürlüligi saklamak, daşky gurşawy goramak we olaryň Hazar deňzinde saklanyp galmagyna ýardam etmek boýunça özara düşünişmek we hyzmatdaşlyk barada Ähtnama gol çekdi.

news-photo

23.04.2024

total-veiw

1722

Türkmen wekiliýeti Moskwada geçirilen «Uniwersitetler we geljek» atly halkara foruma gatnaşdy

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň wekilleri «Uniwersitetler we geljek» atly halkara foruma we Intellektual merkezde – M.W.Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersitetiniň Düýpli kitaphanasynda geçirilen Ýewraziýa uniwersitetleriniň assosiasiýasynyň giňişleýin mejlisine gatnaşdylar. 

news-photo

23.04.2024

total-veiw

1918

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň ulag diplomatiýasyny ösdürmek babatynda halkara hyzmatdaşlygy» atly maslahat geçirildi

2024-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň ulag diplomatiýasyny ösdürmek babatynda halkara hyzmatdaşlygy» atly maslahat geçirildi.

news-photo

22.04.2024

total-veiw

2668

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Açyk gapylar» günlerini geçirýär

22-nji we 23-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaş raýatlar – harby gullugy geçýän, ýurdumyzyň önümçiliklerinde zähmet çekýän hem-de ýokary okuw mekdebe girmek isleýän we gyzyklanma bildirýän raýatlaryň ählisi üçin «Açyk gapylar» günleri geçirilýär.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

2507

Bir serginiň taryhy: ýitip giden Turan gaplaňy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Tebigaty we ülkäni öwreniş bölüminiň sergisiniň diorammalarynyň birinde süýrenijileriň, süýdemdirijileriň, balyklaryň we guşlaryň dürli görnüşleriniň arasynda haýwanat dünýäsiniň wekili bolup, «Turan gaplaňy» ýa-da «Kawkaz gaplaňy», başgaça «Hazar gaplaňy»  diýlip atlandyrylýan Merkezi Aziýanyň, Günorta Gazagystanyň, Eýranyň we Kawkazyň, bölekleýin demirgazyk-gündogar Owganystanyň, orta asyrlara çenli, az sanlam bolsa, ýaşan ýeri bolan günorta Russiýanyň, şeýle hem Türkiýäniň çet gündogarynyň gazaply ýyrtyjy haýwanynyň ýitip giden görnüşi dur.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

2669

Ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň ýolunda

Şu gün Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Utgaşykly görnüşde guralan maslahata professor-mugallymlar, şeýle-de bu bilim ojagynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) gatnaşyjylar çagyryldy.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

2418

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň III möwsüminiň ýarym final bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly hünär ugurly taslamasynyň III möwsüminiň ýarym finalynyň I we II bäsleşikleri geçirildi.

...140