mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2886

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň ikisi ilkinji gezek THE Impact Rankings-2022-niň dünýä reýtingine girizildi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti hem-de Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty ilkinji gezek täsir etmegiň THE Impact Rankings-2022 atly ählumumy reýtinginiň sanawynda girizildi.

news-photo

10.09.2022

total-veiw

3457

Keýik okarasy – ylmy duşuşygyň mowzugy

Keýik okara (ferula) dermanlyk ösümligi S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ýakynda geçirilen nobatdaky ylmy duşuşygyň mowzugy boldy.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

2157

Ýokary mekdebiň durmuşyndaky parlak sahypa

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ýokary okuw jaýynyň işgärleri bilen ýakynda geçiren duşuşygyna bagyşlap, dabaraly çäreler geçirýär.

news-photo

08.09.2022

total-veiw

2520

Türkmen talyplary Soçi olimpiadasynyň finalynda çykyş ederler

Türkmenistanly talyplar topary Russiýa Federasiýasynyň müdirligi we ministrlikleri – Maliýe gözegçiligi boýunça Federal gullugy, Bilim ministrligi, şeýle hem Ylym we ýokary bilim ministrligi bilen bilelikde gurnalan maliýe howpsuzlygy boýunça Halkara olimpiadanyň finalynda ýurdumyzyň adyndan çykyş ederler.

news-photo

07.09.2022

total-veiw

1890

Türkmenistanyň wekiliýeti bilimi özgertmek boýunça Ählumumy sammite gatnaşmagy meýilleşdiriýär

Türkmensitanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň howandarlygynda 16-19-njy sentýabrda Nýu-Ýorkda geçiriljek dünýä bilim ulgamyny özgertmek meselelerine bagyşlanan Ählumymy sammite gatnaşmagy göz öňünde tutýar. 

news-photo

01.09.2022

total-veiw

6100

Täze okuw kitaplary neşir edildi

Türkmen döwlet neşirýat gullugy täze, 2022-2023-nji okuw ýylyna türkmen we rus dillerinde umumy orta bilim berýän mekdeplerdir ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmalarynyň hem-de okuw kitaplarynyň birnäçesini çykardy. 

news-photo

01.09.2022

total-veiw

1941

Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler

Ozal italýan dili aýry ders hökmünde Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 85-nji orta mekdebinde üstünlikli ornaşdyrylypdy. Täze, 2022-2023-nji okuw ýylyndan başlap, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň ýöriteleşdirilen mekdeplerinde hem italýan dili öwredilip başlanar.

news-photo

31.08.2022

total-veiw

2320

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergisi

Täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň suratkeşlik bölüminiň mugallymlary öz işleriniň “Kalbyň reňkli owazlary” atly uly sergisini guraýarlar.

news-photo

30.08.2022

total-veiw

1770

Psihologiýa we pedagogika derslerini okatmagyň täze usullary

29-30-njy awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlar düzümi üçin «Ýokary mekdepde pedagogikanyň we psihologiýanyň aýratynlyklary» atly iki günlük seminar geçirildi.

news-photo

29.08.2022

total-veiw

2887

Türkmenistanyň okuwçylary Aziýanyň Halkara matematika olimpiadasyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synplarynyň zehinli okuwçylary boýunça Aziýanyň Halkara matematika internet-olimpiadasyna sanly ulgam arkaly gatnaşdylar.

...93