mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2826

NCUMC-2022: Türkmenistanly talyplaryň 15-si ýeňiji boldy we 48-si baýrakly orunlary eýelediler

Türkmen talyplary Sankt-Peterburgyň informasiýa tehnologiýalary, mehanika we optika milli barlaglar uniwersitetinde (ITMO Uniwersiteti) geçirilen Demirgazyk ýurtlaryň uniwersitetleriniň VIII Matematika olimpiadasynda (NCUMC-2022) gowy netije gazandylar.

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2659

Iňlis dili dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçiriler

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek maksady bilen, şu ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasy geçiriler.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

1226

Gurluşyk orta hünär mekdebinde bäsleşik geçiriler

4-nji maýda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabatdaky gurluşyk orta hünär mekdebi okuwçylaryň arasynda hünär taýýarlygy boýunça bäsleşik geçirer.

news-photo

01.05.2022

total-veiw

2091

Täze mekdep gurulýar

Daşoguz şäherinde 600 okuwça niýetlenen umumy bilim berýän täze mekdep gurulýar. Onuň gurluşygyny «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanansynyň hünärmenleri alyp barýarlar.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

1989

Ylmyň, täzeçilligiň we döredijiligiň festiwaly

Türkmen döwlet binagärilk we gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdepleriniň, şeýle hem orta mekdepleriň okuwçylaryny ylmyň, täzeçilligiň we döredijiligiň festiwalyna gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

29.04.2022

total-veiw

1957

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Her ýyl däp bolşy ýaly, Diýarymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň geljekki dalaşgärleri özünde jemleýän «Açyk gapylar» güni bahar aýlaryna gabat gelýär.

news-photo

29.04.2022

total-veiw

1470

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda «Açyk gapylar» güni geçirildi

27-nji aprelde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary, bu ýokary okuw mekdebi bilen giňişleýin tanyşdyrmak üçin «Açyk gapylar» güni geçirildi.

news-photo

28.04.2022

total-veiw

1497

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty Halkara açyk internet olimpiýadany geçirer

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýökary okuw mekdepleriniň arasynda «Materiallaryň garşylygy» dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiýadanyň geçirýändigini yglan etdi.

news-photo

27.04.2022

total-veiw

2714

Bedenterbiýe we sport: talyp bäsleşiginiň jemi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda intellektual internet-bäsleşik geçirdi.

news-photo

27.04.2022

total-veiw

2624

Dabaraly maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň aprel aýynyň 27-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine Halkara güwanamanyň berilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

...87