mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

14.11.2023

total-veiw

2513

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti biologiýa boýunça II Halkara olimpiada çagyrýar

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda onlaýn görnüşinde biologiýa boýunça II Halkara olimpiadasyny geçirer.

news-photo

11.11.2023

total-veiw

2251

Ylym bilen önümçiligiň gatnaşygy: türkmen himiýaçylary ýerli çig maldan duz kislotasyny öndürmegiň tehnologiýasyny işläp taýýarladylar

Institutda himiýa senagatynyň dürli pudaklarynda düýpli we amaly barlaglar geçirilýär we olaryň netijeleri önümçilige ornaşdyrylýar.

news-photo

11.11.2023

total-veiw

1985

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde oba hojalygynyň innowasiýalary boýunça seminar geçirildi

Paýtagtyň ylmy jemgyýetini we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryny ýygnan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň mejlisler zalynda «Oba hojalygynda giňişlik tehnologiýalaryny ulanmagyň mümkinçilikleri» atly oba hojalygynyň innowasiýalary boýunça seminar geçirildi.

news-photo

10.11.2023

total-veiw

1269

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş habarçylary» taslamasynyň üçünji möwsüminiň ikinji oýny geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty ýokary okuw mekdebiniň we institutyň düzümindäki Ýaş diplomatlar mekdebiniň ýurduň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda guraýan «Parahatçylygyň ýaş habarçylary» taslamasynyň intellektual bäsleşigiň üçünji möwsüminiň saýlama tapgyrynyň ikinji oýnuny geçirdi.

news-photo

10.11.2023

total-veiw

2045

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti talyplary döredijilik bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny ýurdumyzyň Bitaraplyk gününe we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp iňlis dilinde ýazylan makala bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

09.11.2023

total-veiw

2259

Türkmenistan bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalaryndaky hyzmatdaşlygyň Ýol kartasyna gol çekdi

2023-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasynyň (UNESCO) Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalary boýunça Institutynyň arasynda 2024-2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Ýol kartasyna gol çekişlik dabarasy geçirildi.

news-photo

07.11.2023

total-veiw

2076

Türkmen mugallymlary Nižnyý Nowgorodda geçirilen XIII Bütinrussiýa ylym festiwalynyň maslahatyna gatnaşdylar

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymlary 23-nji oktýabrdan 23-nji noýabr aralygynda Nižnyý Nowgorod döwlet binagärlik-gurluşyk uniwersitetinde (NNDBGU) NAUKA 0+ XIII Bütinrussiýa ylym festiwalynyň çäklerinde geçirilýän Ylmy-amaly maslahata onlaýn görnüşde gatnaşdylar.

news-photo

07.11.2023

total-veiw

1966

Türkmenistanda mugallymlar we terbiýeçiler üçin maslahatlar hem-de kämilleşdiriş okuwlary geçirilýär

Çaga terbiýelemek işi yzygiderli kämilleşdirilýär. Her ýyl öwrediş işiniň netijeliligini ýokarlandyrýan täze usullar peýda bolýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Milli Bilim instituty (TMBI) Aşgabat we welaýat çagalar baglarynyň müdirleri üçin kämilleşdiriş okuwyny geçirdi.

news-photo

06.11.2023

total-veiw

2164

Türkmen döwlet maliýe instituty ykdysadyýet boýunça V olimpiadasyny geçirdi

Türkmen döwlet maliýe instituty milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 30 ýyllygyna gabatlap, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ykdysadyýet boýunça V onlaýn olimpiadasyny geçirdi.

news-photo

04.11.2023

total-veiw

2319

Ýurdumyzyň alymlary Magtymguly Pyragy hakynda täze taryhy maglumatlaryň gözleginde

Akyldar nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýini bellemäge taýýarlygyň çäklerinde türkmen alymlary onuň durmuşy we döredijilik mirasy barada täze golýazmalarydyr beýleki çeşmeleri işjeň gözleýärler. 

...122