mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

22.12.2022

total-veiw

2153

Tehnologiýalar merkezi Arkadag şäheri üçin hyzmat portalyny we geomaglumatlar ulgamyny işläp düzer

Ahal welaýatynda gurulýan «akylly» Arkadag şäheri häzirki zaman şäher gurluşygyna degişli ekologiýa taýdan howpsuz serişdeleri we ulagy, ähli sosial hyzmatlaryň we durmuş goldaw ulgamlarynyň netijeli işlemegi üçin zerur bolan sanly çözgütleri özünde jemleýär.

news-photo

22.12.2022

total-veiw

1988

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi geljekki diplomatlar bilen duşuşdy

Şu ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Döwlet Myradow bilen duşuşyk geçirildi. Talyplar üçin duşuşyk ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň başlangyjy bilen guraldy.

news-photo

21.12.2022

total-veiw

2082

Täze ýygyndy neşir edildi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty ylmy makalalaryň nobatdaky – 10-njy ýygyndysyny çapa taýýarlap, neşir etdi. 

news-photo

21.12.2022

total-veiw

1745

Biotehnologiýalar topragy şordan gorar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň biotehnologiýa barlaghanasynyň işgärleri Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň biologiýa bölüminiň hünärmenleri bilen bilelikde ylmy derňew geçirip, topragyň şoruny azaltmagyň biologik usullaryny işläp düzdüler.

news-photo

20.12.2022

total-veiw

2168

Türkmenistanly toparlar «STEAM-Azerbaýjan-2022»-de kümüş medal gazandylar

Aşgabat şäherindäki 97-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçylary we Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Maglumat tehnologiýasy bölüminde okaýan talyplar «STEAM-Azerbaýjan-2022» halkara festiwalyna (SAF-2022) gatnaşdylar.

news-photo

15.12.2022

total-veiw

1798

Türkmen talyplary COVID-19 ugry boýunça bilimlerini görkezdiler

"Türkmenistanda COVID-19-yň öz wagtynda ýüze çykarmak" taslamasynyň çäklerinde BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň guramagynda Türkmenistanyň talyplarynyň arasynda bäsleşik geçirildi.

news-photo

11.12.2022

total-veiw

3197

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda fotožurnalistika boýunça bäsleşigiň jemleri jemlendi

2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan guralan «Türkmenistan – parahatçylygyň Watany» atly foto bäsleşiginiň netijeleri jemlendi, oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdy.

news-photo

09.12.2022

total-veiw

2630

Biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasynyň netijeleri yglan edildi

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň guramagynda daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi.

news-photo

09.12.2022

total-veiw

1938

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasy bitaraplyga bagyşlanan kitap sergisini gurady

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynda milli, sebitleýin we dünýä derejesinde ýurdumyzyň bitaraplygynyň taryhy, aýratynlyklary we ähmiýeti barada dürli neşirleri hödürleýän kitap sergisi açyldy.

news-photo

08.12.2022

total-veiw

1773

Ekologiýa boýunça birinji açyk Halkara internet olimpiadasynyň ýeňijileri belli boldy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ekologiýa boýunça I açyk Halkara internet olimpiadasynyň netijeleri jemlendi.

...100