mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

22.02.2024

total-veiw

1382

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde türkmen edebiýaty kafedrasynyň hepdeligi geçirilýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Magtymguly we türkmen edebiýaty» at bilen hepdelik geçirilýär. Ol 19 – 24-nji fewral aralygynda türkmen edebiýaty kafedrasy tarapyndan guraldy.

news-photo

21.02.2024

total-veiw

1572

«e-Mekdep» sanly meýdançanyň ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýalar-maglumat merkezinde ýurduň mekdeplerinde «e-Mekdep» bitewi sanly meýdançany ornaşdyrmak boýunça maslahat duşuşygy geçirildi.

news-photo

20.02.2024

total-veiw

1780

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti ÝUNESKO kafedrasynyň döredilmeginiň bir ýyllygyny belledi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ÝUNESKO-nyň «Medeni miras: geçmişden geljege» atly kafedrasynyň döredilmeginiň bir ýyllygy mynasybetli dabara geçirildi.

news-photo

17.02.2024

total-veiw

2108

Bilim ulgamynyň kanunçylyk binýady – ýaş nesliň üstünlikli ösmeginiň girewi

Döwletiň ösmegi bilen onuň kanunçylyk binýady hem kämilleşýär. Bu babatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ulgamynyň işgärleri bilen birlikde hukukçy hünärmenleri birnäçe işleri amala aşyrýarlar.

news-photo

16.02.2024

total-veiw

2628

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy alymlary halkara ylmy maslahata çagyrýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň alymlaryny «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

15.02.2024

total-veiw

2401

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary»: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda taslamanyň III möwsüminiň VI oýny geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamanyň III möwsüminiň saýlama tapgyrynyň altynjy oýny geçirildi. 

news-photo

14.02.2024

total-veiw

1797

Türkmenistanyň talyplary matematiki modelirleme boýunça ders bäsleşiginde üstünlikli çykyş etdiler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme boýunça ders bäsleşigi geçirildi.

news-photo

14.02.2024

total-veiw

1816

Türkmen talyby GDA-nyň halkara ylmy-amaly bäsleşiginde şowly çykyş etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň 3-nji ýyl talyby Kerim Serdarow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň halkara ylmy-amaly geňeşiniň guran ylmy bäsleşigine gatnaşdy.

news-photo

13.02.2024

total-veiw

1602

Türkmenistan bilim ulgamyna işjeň maýa goýýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçen giňişleýin mejlisinde jemi jemlenen 2023-nji ýyldaky durmuş-ykdysady ösüşiň netijeleri ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň ösüşine, adam maýasynyň ösüşine gönükdirilen işjeň maýa goýum syýasatynyň hasabyna ykdysady mümkinçiligini yzygiderli artdyrýandygyny görkezýär.

news-photo

12.02.2024

total-veiw

2007

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň talyplary üçin birnäçe çäreleri geçirer

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti talyp ýaşlar üçin halkara ylym-bilim çäreleriniň tapgyryny gurar.

...132