Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen
09.05.2021

Şu gün DIM-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistana Hytaýyň  “CoronaVac” sanjymy getirildi
09.05.2021

Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVac” waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň ençeme ýurtlarynda geçirilen kliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksina özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzdygyny subut etdi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
07.05.2021

Howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik merkeziniň (CAREC) taslamasynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hemde Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamyndaky jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.

Jemgyýet

Ýene
Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr
09.05.2021

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirýän adamlaryň ählisi gatnaşyp biler.

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
09.05.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy.

Türkmenistany ikinji Watany edinen frontçynyň ykbaly
09.05.2021

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli ähli ýerde uruş gahrymanlary mübäreklenýär. Men olaryň biri – Sergeý Tewosowiç Aganýan barada gürrüň bermekçi. Durmuşynda ýurdumyzyň we Aşgabadyň şanly seneleri beýanyny tapan  weteranyň watanperwerlik ruhuna ýugrulan öýüne baryp, onuň bilen söhbetdeş boldum.

Ykdysadyýet

Ýene
Gaz tematikasy: pes uglerodly ykdysadyýet we türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy
10.05.2021

Türkmenistan bilen Hytaýyň gaz ulgamyndaky hyzmatdaşlygy iki ýurduň ynamly öňe ilerýän strategik hyzmatdaşlygynyň wajyp bölegidir. Onuň esasy ugurlary 6-njy maýda iki ýurduň liderleri – Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Si Szinpiniň telefon arkaly söhbetdeşliginiň dowamynda kesgitlenildi. Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Reşit Meredow bilen Hytaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçeniň duşuşygynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçrimek ara alnyp maslahatlaşyldy. Gaz tematikasy – türkmen wekilýetiniň Sianda geçiren gepleşikleriniň gün tertibiniň meseleleriniň biri boldy.

Birža täzelikleri
08.05.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.

Daşoguz welaýatynda pile möwsümi gyzgalaňly dowam edýär
05.05.2021

Daşoguz welaýatynda otuz müňe golaý kärendeçi pile taýýarlamak bilen meşgullanýar.

Medeniýet

Ýene
Aşgabadyň 140 ýyllygyna.  Keramatly Aleksandr Newskiý ybadathanasy
10.05.2021

2021-nji ýylyň  9-njy maýynda Russiýada ady rowaýada öwrülen rus prawoslaw buthanasynyň keramtly diýip yglan eden şahsyýeti – Aleksandr  Newskiniň doglan gününiň 800 ýyllygyna bagyşlanan resmi çäreler başlandy.

TMK-nyň Uly zalynda Ýeňiş waspy ýetirildi
09.05.2021

8-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň  Uly zalynda kamera ansambly kafedrasynyň guramagynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygyna bagyşlanyp, «Uruş ýyllarynyň aýdymlary» atly aýdym-sazly agşam geçirildi.

Gahrymanlyk unudylmazdyr: Gennadiý Babikowa, Eduard Asadowa hem-de Weli Muhadowa bagyşlanan hatyra agşamy
08.05.2021

9-njy maýda faşistik Germaniýadan üstün çykylmagyna 76 ýyl doldy. Beýik Watançylyk urşy Sowet Soýuzynyň her bir raýatyna agyr düşdi. Ýurduň uludan-kiçä ähli ilaty duşman leşgerinden goraga aýaga galdy. Döredijilik işgärleri: suratkeşler, sazandalar, edebiýatçylar-da ondan çetde durmadylar.

Ylym

Ýene
Tükmenistanyň talyplar ýygyndy topary – matematika boýunça onlaýn halkara olimpiadanyň ýeňijisi
10.05.2021

Şahsy bäsleşikde 19, toparlaýyn bäsleşikde 3 ýeňiş, bu – Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň (HYÖU) ilkinji gezek geçiren matematika halkara onlaýn olimpiadasynda türkmen talyplarynyň görkezen netijesi şeýle boldy.

Türkmen alymlaryna süýşýän çägeleri berkitmegiň netijeli usullaryny kesgitleýän enjam  gowşuryldy
10.05.2021

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli milli institutynyň Garryköl meýdançasynda zähmet çekýän alymlaryna ýaňy-ýakynda kuwwatly elektrogenerator we fotoelektrik milli enjamlar gowşuryldy. Çöli öwreniji alymlar bu ýerde tebigy hadysalara gözegçilik edip, ummasyz ylmy işleri hem tejribe-barlaglary amala aşyrýarlar.

Türkmenistan – fragsuz dili boýunça birinji sebit olimpiadasynyň liderleriniň üçlüginde
07.05.2021

Ýurdumyzyň dört wekili  fransuz dili boýunça sebit internet-oimpiadanyň sylaglaryna mynasyp boldy, şeýlelikde biziň ýygyndy toparymyz dil biliminden liderleriň üçlügine girdi. Birinji gezek geçirilýän bu olimpiadany Fransiýanyň Merkezi Aziýa döwletlerindäki ilçihanalarynyň goldaw bermeginde Fransuz medeni merkezi gurady. 

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Milli Liderimiz ekologiýa çäresiniň çäklerinde welosipedli ýörişe gatnaşdy
11.05.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygyna gabatlanylan köpçülikleýin welosipedli ýörişe badalga berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Prezidentine we Russiýa  Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
11.05.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa Kazan şäheriniň 175-nji mekdebinde bolup geçen, köpsanly adam pidalaryna getiren, olaryň köpüsiniň neresse çagalaryň bolmagy bilen bagly pajygaly waka zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
10.05.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.